Voor de onderzoeker: Hoe Vlaanderen in 2013 debatteert

Wat volgt is bedoeld voor zij die zich willen verdiepen in de realiteit van de Vlaamse publieke opinie. Ik geef een opinie-artikel en alle forumreacties die erop volgden. Het artikel (“Vlaanderen Vlaams”) verscheen op de website van Knack op 14 januari. Op 17 januari was het veruit het meest gelezen stuk op de website (met 760 ‘likes’), en het had zowat 190 reacties aangetrokken. Ik geef alles weer zoals het op 17 januari, 10.50u op de Knack website stond. De reacties zijn omgekeerd chronologisch – de meest recente reactie staat bovenaan. 

Wie deze reacties leest zal snel een aantal types opmerken. Reacties vallen grofweg uiteen in (1) anekdoten (“ik heb een neef die…”) die dan als “de realiteit” worden voorgesteld; (2) geloofsbelijdenissen (“We hebben toch het recht…”, “het is toch normaal dat …”) en (3) ad hominem aanvallen (“de auteurs is eigenlijk een…”). Het geheel van tekst en reacties bijeenbrengen als object schept de mogelijkheid tot meer gedetailleerd en genuanceerd onderzoek.

Zie ook:

https://jmeblommaert.wordpress.com/2013/02/21/hoe-vlaanderen-debatteert-deel-2/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/12/19/hoe-vlaanderen-debatteert-deel-3-de-tijd/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/09/29/hoe-nederland-debatteert-onderzoeksmateriaal-deel-1/

Vlaanderen Vlaams: een onrechtvaardige samenleving

maandag 14 januari 2013 om 09u45

Taal wordt een instrument waarmee men ongewenste doelgroepen het “deelnemen aan onze samenleving” steeds moeilijker maakt.

In Vlaanderen Vlaams – deze slogan doet het weer goed. In Antwerpen hanteert het nieuwe bestuur het Nederlands als een kroonjuweel in haar welzijnsbeleid, incluis het beleid rond sociale huisvesting; de gratis tolkendiensten worden er afgeschaft. En Minister Bourgeois geeft De Wever en Homans een duwtje in de rug door te overwegen het vereiste taalniveau voor nieuwkomers in de sociale sector op te trekken van A1 tot A2.

Gevraagd om uitleg trekt men de kaart van de vermoorde onschuld. “Het is toch vanzelfsprekend dat men enkel aan deze samenleving kan deel nemen wanneer men de taal spreekt”, “of is dat teveel gevraagd misschien”. Het argument heeft immers iets vanzelfsprekends: juist, ja, we kunnen zaken doen met mekaar wanneer we elkaar verstaan. Dus wie kan daar nu tegen zijn?

Het antwoord is: taalkundigen zoals ik. Mensen die er hun beroep van hebben gemaakt de complexe verhoudingen tussen taal en samenleving te begrijpen en in kaart te brengen, schudden het hoofd, en wel om uiteenlopende redenen.

Een, maar al bij al minder belangrijk: de door de EU bepaalde taalniveau’s (A1, A2 enzovoort) zijn abstracties die niets te maken hebben met de realiteit van communicatie. Concreet: er is geen enkele reden waarom iemand met een lager competentieniveau geen heldere en afdoende communicatie kan hebben met iemand met een hoger taalniveau. Meer nog: dit is de regel en niet de uitzondering, want ‘het’ Nederlands is even goed een fictie.

In realiteit zijn er honderden afzonderlijke stukjes Nederlands, en elk van ons beheerst er een aantal zeer goed, een aantal minder, en een aantal niet. Weinig doorsnee Vlamingen zijn in staat een notariële akte te schrijven, bijvoorbeeld, wat een van de redenen is waarom die doorsnee Vlamingen behoorlijk wat geld moeten neertellen voor de taal-diensten van de notaris. Taal-ongelijkheid is de regel, ook in gemeenschappen die zichzelf als ‘eentalig’ beschouwen.

Twee, en veel belangrijker, is de evolutie van de samenleving, de tendens die we zien in de werkelijkheid. Globalisering heeft een tweezijdige ‘superdiversiteit’ geschapen, en dit proces holt aan grote snelheid vooruit. Aan de ene kant worden samenlevingen zoals de onze steeds diverser omwille van veranderende patronen van migratie, hetgeen onwaarschijnlijke dimensies van meertaligheid schept, en niet alleen meer in de grote steden. Anderzijds zijn ook de Vlaamse inboorlingen veel actiever en mobieler, en wordt de doorsnee Vlaamse leefwereld door-en-door transnationaal en dus meertalig. Zap een uurtje doorheen het televisie-aanbod en je weet waarover het gaat.

Het merkwaardige aan deze superdiversiteit is dat ze in de regel bijzonder weinig acute communicatieproblemen stelt. Mensen – doorsnee mensen – zijn immers meertalig, en ze ontwikkelen verkeerstalen die hen door complexe communicatiesituaties gidsen. Engels is een voor de hand liggend voorbeeld, maar men onderschat de cruciale rol van een soort straat-Nederlands als verkeerstaal in superdiverse stadswijken. Het geroep over ‘meer Nederlands’ gaat aan die realiteit voorbij.

De algemene tendens is dus een tendens naar meertaligheid, niet naar eentaligheid, en gegeven de manier waarop globalisatieprocessen werken is daar simpelweg niets aan te doen. Dat is overigens de reden waarom onze onderwijsminister, in koor met de EU, het belang van meertaligheid voor Vlaamse burgers telkens weer onderstreept. Het is ook de reden waarom academici aan Vlaamse universiteiten nu een taaltoets Engels moeten afleggen.

Die realiteit van meertaligheid verhoudt zich dus slecht tot een ideologie van eentaligheid. Het is eenvoudigweg niet juist dat men “alleen maar aan onze kan samenleving kan deelnemen” indien men Nederlands (en enkel Nederlands) spreekt. Men kan enkel aan onze samenleving deelnemen indien men verschillende talen spreekt. En die keuze van talen, de talen die men met z’n familie, vrienden en collega’s spreekt, is geen zaak voor de overheid. Het is een zaak die bepaald wordt door sociale processen, en beleid heeft daar nauwelijks een greep op.

En hier komt een derde reden. Indien men dit beleid tracht door te drukken, dan wordt het een vorm van discriminatie, een obstakel voor “deelname aan onze samenleving”, geen middel daartoe. Het optrekken van het vereiste taalniveau van A1 naar A2, bijvoorbeeld, zal geen enkel effect hebben op de echte communicatie tussen mensen. Als men bij A1 de indruk heeft van gebrekkig of houterig Nederlands, dan zal dat niet verdwijnen bij A2.

Deze ingreep lost dan ook geen enkel probleem op, maar ze schept wel een nieuw probleem: taal wordt een instrument waarmee men ongewenste doelgroepen het “deelnemen aan onze samenleving” steeds moeilijker maakt. Het effect zal voorspelbaar zijn: het wordt moeilijker om toegang te krijgen tot de welzijnsvoorzieningen van de overheid. Minder mensen zullen aanspraak kunnen maken op sociale woningen, uitkeringen, specifieke vormen van ondersteuning in het dagelijks leven.

En dit gebeurt niet omdat er in realiteit slechte communicatie heerst – dat onderzoek naar de feitelijke toestand doet men immers niet, men kent de feitelijke toestand simpelweg niet en lijkt er geen belangstelling voor te hebben. Het gebeurt omdat men zichzelf een samenleving heeft aangepraat die, in weerwil van de realiteit, eentalig zou moeten zijn. Of meer precies: een samenleving waarin wijzelf voor alles heel erg meertalig zijn en moeten zijn, terwijl we van anderen eisen dat ze een eentalig taalregime aannemen.

Zoiets heet: een onrechtvaardige samenleving.

 

 

REACTIES

dIRK hOFMANS | 16 januari 2013

Dit is het bewijs dat Knack zo rood is geworden als bloed. Elke dag begrijp ik meer RvC en KDM, hun gelijk wordt hier telkens bevestigd

Ongepast?

peter calluy | 16 januari 2013

CORRECTIE: U bent de kampioen om in pseudo academisch gezwatel iets als het totaalconcept ‘islam’ (waarvan religie een deeltje is) op grond van zijn onwrikbare bronnen (koran, hadith) als ‘een ideologie’ te benoemen. MOET ZIJN: U bent de kampioen om TE WEIGEREN in pseudo academisch gezwatel iets als het totaalconcept ‘islam’ (waarvan religie een deeltje is) op grond van zijn onwrikbare bronnen (koran, hadith) als ‘een ideologie’ te benoemen. Mijn excuses hiervoor aan de lezer. P

Ongepast?

Bart De Leeuw | 16 januari 2013

Gilbert Van Mele Uw veronderstellingen zeggen veel meer over u dan over mij. Aw verzoek zal ik bijgevolg moeten afwijzen.

Ongepast?

peter calluy | 16 januari 2013

Mijnheer Blommaert, u schrijft: “Die realiteit van meertaligheid verhoudt zich dus slecht tot een ideologie van eentaligheid. Het is eenvoudigweg niet juist dat men “alleen maar aan onze kan samenleving kan deelnemen” indien men Nederlands (en enkel Nederlands) spreekt.” Ten eerste ‘ ideologie van eentaligheid’ ?? U bent de kampioen om in pseudo academisch gezwatel iets als het totaalconcept ‘islam’ (waarvan religie een deeltje is) op grond van zijn onwrikbare bronnen (koran, hadith) als ‘een ideologie’ te benoemen. Dit terwijl we evenzeer op globaal niveau de politieke dimensie ervan kunnen zien. Néén, in plaats daarvan ziet u plots wél een ‘eentaligheidsideologie’ die door uw insinuerende toon een middel zou zijn van de ‘tja wie, de fascisten?’, om ‘ongewenste doelgroepen’ het “deelnemen aan onze samenleving” steeds moeilijker te maken. Is dit de aanzet tot een ‘complottheorie mr Blommaert? Wààr ziet u de basis in de (on/redelijke) vraag naar taalinspanningen om van een ‘ideologie’ te kunnen spreken, terwijl u de overduidelijke gedrukte feiten in de sacrale geschriften niet (wil) zien? In de volgende zin gaat u dan prompt over in de ontkenning van die ideologische aard wanneer het over de praktijk op het terrein gaat, u schrijft immers: “het is eenvoudigweg niet juist dat men “alleen maar aan onze kan samenleving kan deelnemen” indien men Nederlands (en enkel Nederlands) spreekt.”. Dat is juist, de Nederlandstalige communiceert hoe dan ook, met handen en voeten, het is ons handelsmerk als Vlamingen. Ik mag dat zeggen omdat ik 12 jaar internationaal chauffeur was over heel Europa. ( De Nederlanders is een ander paar mouwen :-)) De Vlamingen in dit toch laaggeschoolde arbeidssegment zijn ‘de tolken van de routiers’ !! Dat is dan toch gelijk een duidelijk bewijs dat één: ‘de Nederlandstaligen (autochtoon en allochtoon??) zich in het licht van de door u veronderstelde taalideologie erg weinig dogmatisch opstelt en dus flexibel, soepel, empathisch of verdraagzaam is. (wat u meestal tegenspreekt omdat u overal een scala van blanke racistische fobieën ontwaart). En twee, dit in tegenstelling is van de zeer intense dogmatische houding van vele (niet alle) voorsprekers van de islam(itische gemeenschap) waar uw geestesgenoot Dhr Maly er één van is. Men vindt bij u en uw geestesgenoten immers altijd goedkeuring (of meer) om voor de zoveelste keer fundamentele principes ter discussie te stellen en als ‘vals’ te verwerpen die nu nét een échte verdrukkende (taal) ideologie van staatswege moeten verhinderen. De secularisatie en/of neutraliteit van het openbare ambt, onderwijs. Het lineair toepassen van één wet op het dierenwelzijn. Het vrijwaren van religiekritiek op àlle religies en levensbeschouwingen én deze niet selectief te verwarren met racisme etc……de rechtsstaat in zijn ongeschonden vorm quoi. Ja, die die u ‘westers’ en kapitalistisch’ zult noemen, maar ‘globaal’ gezien het beste alternatief blijkt te zijn. Hebt u een beter idee, benevens het in onverschilligheid gedompelde apartheidsideaal van een verkeerd begrepen multiculturalisme dat oa het uwe is ? Ik kan nog lang doorgaan mr Blommaert omdat U met uw postmoderne ingezwachteld en onevenwichtige ideologisch discours de lijst zo lang hebt gemaakt door onevenwichtige analyses zoals deze. Met voorname achting Peter Calluy Auteur: kroniek van een aangekondigd onheil / ASP.

Ongepast?

rene verstraeten | 16 januari 2013

Dit soort professoren probeert zijn eigen politieke markt te kweken. Het is een vorm van systeem corruptie. Linkse partijen “shuttelen” met belastinggeld dergelijke figuren de academische wereld binnen waarna ze op overheids geld linkse issues gaan promoten. Ook de groene politiek is zo voorzien van zelffinancierend kader. Of te wel , we betalen onze eigen ondergang door dergelijke proffen aan te nemen en van een staatsinkomen te voorzien. Een analyse van de academische wereld over wat dergelijke tegen bestaande structuren gerichte linkse congsi’s zou niet misstaan. De neutraliteit van de academische wereld is al volkomen weg, Hele groepen afdelingen in de sociale studies bestaan totaal uit mensen met linkse en multiculti maatschappij visie en staan vierkant tegen de democratische consensus die liberaal is in Vlaanderen. De politiek zou er zich mee bezig moeten houden wat voor academici ze aannemen. Zitten ze eenmaal op een positie dan zijn ze praktisch niet weg te krijgen. Overigens geldt dat ook voor wat er binnenkomt in de overheids massa media structuren. Is er eenmaal een linkse cluster gevormd binnen een accademische groep, dan kan deze cluster zijn karakter continueren door coöptatie, wat eigenlijk niet meer is dan vriendjespolitiek. En natuurlijk probeert men zijn ideeengoed en invloed uit te breiden naar andere richtingen , als ware de het linkse groepje een soort biologisch organisme dat dient tot zelfperpetuatie. Vroeger noemde men een dergelijke ontwikkeling “mars door de instituten” . Ook de VS is gebleken gevoelig te zijn voor deze ontwikkelingen. Afdeleingen als geschiedenis , filologie, menselijke genetica worden tegenwoordig getoetst op politieke correctheid in linkse zin. Er wordt zelfs een vorm van politieke correctheid aan de studenten opgelegd: die weten tegenwoordig al wat men moet schrijven en wat niet om met een veilig gevoel examens te passeren. Je moet vooral je eigen cultuur bashen, de schuld geven aan kapitalisme, socialisme ophemelen, kolonialisme veroordelen,een pessimistische wereldvisie aanhangen, blanken voorzien van een speciaal kwaadheids gen, zelfhaat promoten,religie belachelijk maken,pro Europa zijn, tegen kernenergie zijn, angst voor radioactieve straling, klimaathysterie aanhangen, Freudianistische psychologie aanhangen enz. want anders breng je je eigen toekomstige carrière in gevaar. De huidige crisis in de westerse wereld is volledig toe te schrijven aan de uitgewassen met overheidsgeld gefinancierde ideeën goed die zorgde voor “een staat met een waterhoofd” en nu al 55% van het BNP uitgeeft en over de andere 45% uit te geven geld in de maatschappij zoveel richtlijnen maken dat de zaken stagneren. We worden door dergelijke links academische congsi’s het communisme ingedreven zonder dat we het beseffen. Je hoeft de TV maar aan te zetten en je ziet de “alternatieven” aan het werk, ze beroepen zich op academische meningsvrijheid, maar ze onderdrukken elke mening die ze niet uitkomt met systeem intolerantie, pesterij en verborgen tegenwerking.

Ongepast?

Gilbert Van Mele | 16 januari 2013

@Bart De Leeuw : Ik veronderstel dat jij geestelijk gestoord en asociaal bent ingesteld. Blijf aub. weg vandit forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ongepast?

Bart De Leeuw | 15 januari 2013

Gilbert Van Mele Wat is die moraal dan? Dat je een humeurige idioot bent tegengekomen? Wat is de moraal? Alvast niet dat jij eerst in de Académie Francaise moet opgenomen worden om een idioot met een metaaldetector aan te spreken. Wie ging hier in de fout, jij of hij?

Ongepast?

Bart De Leeuw | 15 januari 2013

Rudy Moons Goede man, ik schrijf nooit een reactie als ik ze niet meen. Dat zou namelijk tijdverlies zijn en echt, ik heb genoeg te doen. Het is een schitterend stuk omdat het op een academische manier de verschillende dimensies van het begrip taal analyseert. Het toont aan dat taal een abstract begrip iselang de omstandigheden een andere concrete invulling krijgt. Het toont aan dat taal als voorwaarde als instrument om bepaalde doelen te bereiken een strategisch middel kan worden. De laatste zin zegt alles en is in mijn ogen als conclusie moeilijk weerlegbaar. Ik kan het namelijk niet weerleggen en dat zal dan wel een gevolg van mijn bescheiden intelligentie zijn nietwaar? De invulling die jij van de draagwijdte van het artikel maakt, is veel te eng. Lees mijn reactie eens hieronder. Heb ik ergens gezegd dat de voorwaarde om Vlaams te kennen om van bepaalde voorwaarden te kunnen genieten onaanvaardbaar is? Heb ik ergens gezegd dat je niet bepaalde dingen kan vragen van mensen die een beroep op onze sociale zekerheid willen doen? Ik dacht het niet. Ai, nu krijg je het moeilijk nietwaar? Wat is dat A1 of A2? Kun je je daar iets bij voorstellen? Ik wel. Is een vraag als: wat is nu belangrijk dat mensen een minimum aan Vlaams spreken om van bepaalde gunsten te kunnen genieten of dat men bepaalde eisen stelt die geen weergave van de realiteit zijn om anderen de toegang tot die voordelen te beletten? Die vraag beantwoorden, is niet zo simpel. Nochtans schuilt in het antwoord de ware conclusie van de professor. Daarom vind ik het een prachtig stuk.

Ongepast?

Gilbert Van Mele | 15 januari 2013

Zo een twintig jaar geleden was ik op vakantie in Frankrijk , nl. Lacanau-Ocean in de Landes. Tijdens een morgend wandeling op het strand zag ik een meneer die bezig was met een metaaldedector. Hij zocht naar muntstukken en juwelen die men in het mulle zand dikwijls verliest. Ik vroeg in mijn beste frans of hij wat geluk had bij het zoeken. Ik kreeg als antwoord dat ik daar niets mee te maken had, en dat het beter was dat ik eerst de franse taal wat beter zou beheersen. Hij was niet alleen onbeschoft maar ook chauvinistisch zoals een fransman nu eenmaal betaamd. De moraal van het verhaal mag je zelf invullen Mr. Blommaert.

Ongepast?

Rudy Moons | 15 januari 2013

Alex Ramael: “idioten”? Wie? Iemand die titels ronddraagt die nergens, maar dan ook nergens ter wereld ook maar enige betekenis hebben, tenzij aan de wereldbekende universiteiten van Gent en Tilburg, noemt u een “expert”? Misschien omdat u het artikel niet echt begrepen hebt. Het staat namelijk bol van de tegenstrijdigheden. Misschien is het net daarom een “expert”. Van communicatie weet hij helaas niks, nul, nougatbollen. Communicatie begint namelijk met het spreken van een min of meer gemeenschappelijke taal. Een vlaming kan met hulp van gebaren communiceren met een duitser, omdat de taal gemeenschappelijkheden heeft. Ge moet alleen niet bij een duitser aan de deur gaan “bellen”. Nu, hier in vlaanderen is die basis het nederlands, al dan niet met locale accenten. En zonder kennis van deze taal kom je hier niet aan de bak, of je moet een heel hoge opleiding hebben gehad die werk biedt in een of andere grote multinational. Maar daar is geen melding van in het artikel. Wel over eventuele uitsluiting van onze sociale voorzieningen. Het is niet meer dan normaal dat aan inwijkelingen de eis wordt gesteld de taal te leren. Zo te lezen, volgens de perfesser niet. Hij geeft waarschijnlijk les in Tilburg in het swahili.

Ongepast?

Rudy Moons | 15 januari 2013

Mr De Leeuw, nu kan ik u niet meer volgen. Zal wel aan mijn bescheiden intelligentie te wijten zijn. U verdedigt dit “werkstuk” met het woord “kudos”. Mij niet gelaten. Ik heb hier sterk de indruk dat u enkel advocaat van de duivel wil spelen. Hoe vaak hebt u hier niet beweerd dat u in Brussel enkel Nederlands praat met Belgen? Hebt u het artikel, de achterliggende mening, begrepen? Zowat alle reacties hier tonen aan dat er ook tussen de regels gelezen wordt, en die zijn heel duidelijk. Daarvoor hoeft men niet elke zin te ontleden (indien u wenst, zal ik er tijd voor nemen, en ELKE paragraaf van de hoogweledele professor weerleggen). Het komt er, kort samengevat, op neer dat vreemdelingen die geen Nederlands verstaan moeilijkheden zouden kunnen krijgen om van onze sociale voorzieningen te genieten. Het komt erop neer dat vreemdelingen niet verplicht mogen worden de taal van de streek waar ze gaan wonen enigszins machtig te zijn. Het komt er eigenlijk ook op neer dat de loketbedienden op het gemeentehuis of bij het OCMW WEL alle talen moeten kennen om deze inwijkelingen te woord te staan. De argumentatie die de weledelhooggeborengelauwerde professor gebruikt, namelijk notaristaal, is uitermate belachelijk. En u, Heer Zoutleeuw, vindt dit een goed artikel? Mag ik zo vrtij zijn te denken dat u dit enkel schrijft om dwars te liggen, maar het eigenlijk niet denkt?

Ongepast?

Alex Ramael | 15 januari 2013

Blommaert is een expert inzake taal en communicatie. Zijn “geklets” staat inhoudelijk mijlenver boven de simplismen en scheldpartijen van de reacties op zijn uiteenzetting. Het is voor sommigen al voldoende om er willekeurig het etiket “links” op te plakken om het van tafel te vegen. Idioten!

Ongepast?

Rudy Moons | 15 januari 2013

Eigenlijk zou Knack moeten vermelden dat Blommaert de opvolger is van Koen Meulenaere, dan zouden we allen de bedoeling van dit artikel begrijpen: pure satire. Dit is al duidelijk te zien aan de titels van de schrijver: hoogleraar taal, cultuur en globalisering . Geen enkel, maar dan ook geen enkel bedrijf heeft ooit een vacature gehad voor iemand met deze diplomas. Net zomin als voor zijn studenten, type Ico Mali. Misschien zelfs Bleri Lleshi, want komt die ook niet van de RUGent? Wat kweken ze daar nog? Zilverfondsen, windmolens misschien?

Ongepast?

hendrik holvast | 15 januari 2013

Wat is dit voor een dom gekletsartikel!! De taal eisen die hier gesteld worden dienen om zich te introduceren in het land.Zonder taal kennis van de streek integreerd u niet in die samenleving.Men zou ook een beetje verder moeten nadenken .Nog niet zo heel lang geleden moest alles wat frans was uit de gesprekssfeer verwijderd worden.Wat heeft men nu gedaan men gaat het Engels als voertaal gebruiken.Een schande voor de belg in het algemeen.Voor mij bestaat BIE-POST niet maar wel BEE-POST.OOK SIE-OO niet maar wel CEE-OO ; ik vervloek die verengelsing,en zeggen dat we dat horen op onze nationale zenders,SCHANDE zeg.In het buitenland heeft men voor zulke uitdrukkingen een taaleigen woord gecreerd waarom bij ons niet? Taal kennen in de streek maakt u tot zeer geliefd persoon waar men mee kan delegeren. Ik treed volmondig toe op de commentaar van luc de vriese en karel rosiers

Ongepast?

luc de vriese | 15 januari 2013

Dat er in onze samenleving meertaligheid groeit is onmiskenbaar. Maar het gaat dan wel over Nederlands (n de 1e plaats), Frans en steeds meer Engels; Niet over Marokkaans of Berbers, niet over Bulgaars of Roemeens, Pools of Hongaars Dus het Nederlands als standaard communcatietaal promoten blijft zinvol. Daarenboven kijkt Blommaett totaal verkeerd naar het promoten van Nederlands. Hij zoekt er een discriminatiemiddel in, waar het als integratiemiddel is bedoeld. HIj heeft een vooroordeel. Bewijs : hij gebruikt de term ‘Inboorlingen’ voor de Vlamingen.

Ongepast?

Karel Rosiers | 15 januari 2013

Knack bereikt een bedenkelijk extreem links niveau !!!!!! Wat zit die man toch uit zijn nek te kletsen zeg……niet normaal, in elk normaal land, dus niet in België, wordt er van iedereen verwacht dat als je van buitenaf komt je gewoon de taal spreekt van het betreffende land of tenminste het ook leert. Ik heb zelf in het buitenland gestudeerd en in totaal 29 jaar ook in het buitenland gewoond en gewerkt en heb mij steeds weer in de nieuwe cultuur en samenleving geïntegreerd, basis vereiste is dan wel dat je de taal machtig bent, dus Mijnheer Blommaert wat verkoop je toch voor stomme praat, moet je daarvoor gestudeerd hebben. Ik hoop dat de kwaliteit van uw lessen niet zo slecht is als dit artikel want dat sou wel erg jammer zijn voor de studenten !!!!!! Maar ja wat moet men van deze man verwachten, iemand die van mening is dat we met zijn allen maar weer eens Marx moeten lezen en blijkbaar niet gezien heeft dat het socialisme op elk vlak gefaald heeft !!!!!

Ongepast?

Paul Bonnyns | 15 januari 2013

Jan Blommaert is een van die zieke geesten die zijn onzin mag uitscheiden in knack.

Ongepast?

Hans van Hove | 15 januari 2013

onzin. Mocht er in een of ander kleuterblad een artikel staan onder de titel : “Links Vlaanderen: dom, nestbevuiling en overbodig”, de wereld zou te klein zijn. Knack, waar is des vad’ren fierheid gevaren ? Weggemoffeld en versmacht onder een bloedrood deken, hetwelke vlugger dan een leeuwerik zijn daglied fluiten kan, zal ondergaan onder het zwarte kleed der smadelijke aftocht… tot de laatste bittere linkse de deur achter zich dichtslaat op wat eertijds een waardevolle redactie was… Arm Vlaanderen.

Ongepast?

Hans van Hove | 15 januari 2013

Links Vlaanderen: dom, nestbevuiling en profiteurs. Mocht dit de titel zijn van een schrijfsel in een of ander kleuterblad, dan zou de wereld te klein zijn. Maar zo’n onbenul als deze schrijver. Tja, Knack, waarheen is des vad’ren fierheid gevaren ? volledig weggestopt onder een rode bittere saus, op weg naar een begrafenis in alle stilte…

Ongepast?

Peter Laman | 15 januari 2013

Een beetje meer niveau zou Knack wel passen. Blommaert doet net alsof er ook maar iemand in dit land is, die vindt dat mensen maar één taal machtig moeten zijn en alsof meertaligheid geen waarde heeft. En dat door niemand vertolkte standpunt bestrijdt hij. Kom een keer uit uw studeerkamer, Blommaert en kijk eens hoe de echte wereld in elkaar zit. Probeer vervolgens met uw Vlaams in Frankrijk te gaan wonen en daar bij de bakker een ‘Frans brood’ te bestellen.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 15 januari 2013

guy lavigne Nog eens opnieuw lezen. Blommaert heeft niks geschreven van wat jij beweert.

Ongepast?

guy lavigne | 15 januari 2013

Dat soort commentaar maakt me ziek. In Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken,… en ALLE andere landen van Europa, Azië, Afrika, Amerika, is het normaal dat men de taal van het land spreekt, of verstaat, of leert. Wanneer ik in zo’n land ben, dan tracht ik me verstaanbaar te maken in de taal van dat land. Voor Blommaert is er voor deze regel in heel de wereld maar één uitzondering: Vlaanderen. Een professor taal, cultuur en globalisering, die niet begrijpt dat de taal, de drager is van de cultuur, is het niet waard om betaald te worden als professor taal, cultuur en globalisering. Van zo’n nestbevuilers wordt ik agressief.

Ongepast?

Leo CAMERLYNCK | 15 januari 2013

Een “les in moraal” van een slagerszoon zonder brilletje Net als Tom Lanoye stamt Jan Blommaert uit een sympathiek Oost-Vlaams slagersgezin dat jarenlang in een Brusselse voorstad een goed draaiende handelszaak runde, waar Franstaligen, Nederlandstaligen en anderstaligen van harte welkom waren. Jan Blommaert groeide op in de sterk verfranste voorstad Ukkel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Handel drijven als zelfstandige én tegelijk consequent Vlaming blijven in het Brusselse was en is nog deels geen eenvoudige klus. Waren aanprijzen in het Frans en ook in het Nederlands werd ook vaak gelijkgesteld met uitingen van flamingantisme in de ogen van hardleerse Francofone burgers, onder wie heel wat verfranste Vlamingen. Het was een langzaam proces, dat nog steeds aan de gang is, om hoofdzakelijk in Brussel maar ook nog elders voor het Nederlands de plaats te verwerven, waarop deze taal recht heeft. De generatie vóór Jan Blommaert leverde hiervoor lovenswaardige inspanningen. Een beetje eerbied voor deze mensen, die vaak onder sociale druk consequent voor hun taal zijn blijven ijveren, is hoegenaamd niet misplaatst. Vindt Jan Blommaert, zoals bepaalde Vlaamse “correct denkende” intellectuelen menen te moeten doen, er eens te meer een genoegen in om tegen de schenen te schoppen van diegene die zich bekommerden en nog bekommerd zijn om de Nederlandse taal in al zijn facetten, vooral de sociale? Of betreft het hier zuivere nestbevuiling? Ik denk beide. En dat is uiterst betreurenswaardig voor een intelligente en begaafde persoon, die opgroeide in een eenvoudig maar warm Vlaams nest in een Brusselse voorstad. Misschien is het nodig om een brilletje op te zetten om de werkelijkheid onder ogen te zien in plaats van een weinig realiteitsgetrouw beeld op te hangen en op te dringen. Leo Camerlynck, Ukkel

Ongepast?

piet vandenberghe | 15 januari 2013

En na zo een artikel gaat onze selecte club van politiek-correcten weerom ONZE reacties kunnen bestempelen als verzuurd en ongehoorde haatmails…. maar om de liefde Gods, welk zinnig en kort antwoord kan je formuleren op dergelijke ONZIN zonder een beetje duidelijk te zijn….Mr Blommaert, oefen je “elitaire” job uit, strijk je “royaal” salaris op, woon in je “riant” stulpje in je “riante” wijk, ga naar je “exclusieve” vergaderplaatsen en dan…..om je geweten te sussen speel een beetje erg veel de LINKSE rakker…. Links lullen en Rechts vullen, zo kennen we er heeeeeel veel.

Ongepast?

Bert Brijs | 15 januari 2013

Beste meneer Blommaert, uw blog is een verhaal van “Ik heb een mening en nu zal ik eens wat feiten verzamelen om die te staven”. Wat denk je van zo’n 192 alternatieve titels; ik geef er een paar: “Engeland Engels, een onrechtvaardige samenleving” “Frankrijk Frans een onrechtvaardige samenleving” Komaan jongens, het is uiteraard een no brainer dat taalbeheersing moeilijk in te schalen valt. Maar uit mijn ervaring met ESOL in Cambridge blijkt toch dat het toets- en evaluatiesysteem redelijk goed voorspelt hoe een persoon zich in een samenleving kan bewegen. Of willen wij dat een ambtenaar, een werkgever en een winkelier basiskennis van de nog 2000 resterende wereldtalen hebben? Voor al die nationaliteiten die hier welkom zijn stel ik en vele anderen één simpele voorwaarde: zich INpassen IN de samenleving. (Voor de slechte verstaanders: dus niet AANpassen AAN de samenleving)

Ongepast?

Rene Van Eynde | 15 januari 2013

Wel,ik ga naar Caïro verhuizen en weiger Arabisch te leren zodat ik de Egyptische maatschappij voor onrechtvaardig kan uitschelden als mijn kinderen geen kansen krijgen.

Ongepast?

Guido Martens | 15 januari 2013

Wil Blommaert bewijzen dat linkse intellectuelen wereldvreemd zijn? Het bewijs is hiermee geleverd . Uitgaan van zijn eigen grote gelijk en dan de linkse boodschap preken .Ja mijnheer Blommaert ,grootgebracht in een links nest en met oogkleppen op. Bedankt voor uw verzuurde linkse praat die totaal naast de kwestie is.

Ongepast?

DIRK VERMEERSCH | 15 januari 2013

Mijnheer Blommaert kan blijkbaar zelf niet goed Nederlands lezen! Het is nodig (ook) Nederlands te spreken om zich te integreren …

Ongepast?

Serge Masset | 15 januari 2013

Wat JB ons hier vertelt is misschien geldig voor Vlaanderen en enkele Noord Europese landen. Hij kan dit zeggen omdat de Vlaming in see veeltalig is. Voor landen waar deze veeltaligheid niet bestaat gaat zijn redenering niet op. Een inwijkeling die zich daar niet aanpast door de taal te leren zal het er heel moeilijk hebben.

Ongepast?

Gunther Huygens | 15 januari 2013

“Of meer precies: een samenleving waarin wijzelf voor alles heel erg meertalig zijn en moeten zijn, terwijl we van anderen eisen dat ze een eentalig taalregime aannemen. ” => bullshit, er wordt niemand gevraagd een taal te vergeten, enkel om er een bij te leren en dus de taal van de gastgemeenschap te kennen, een aspect van praktisch samenleven en respect voor ontvangende cultuurgemeenschap die ook zijn stek/cultuur van woorden/begrip dragers op de planeet verdedigd. Het is echt ongelofelijk wat een mens kan lezen van personen die geacht worden om kennis te verzamelen.

Ongepast?

Gunther Huygens | 15 januari 2013

Men kan enkel aan onze samenleving deelnemen indien men verschillende talen spreekt. En die keuze van talen, de talen die men met z’n familie, vrienden en collega’s spreekt, is geen zaak voor de overheid. => De meerderheid spreekt slechts 1 taal. Die keuze, om een samenleving alleen al administratief te organiseren is er wel een die een overheid moet maken. Of kan ze eventjes op chiness overschakelen. Of een taal per wijk opsplitsen? Ik stel voor om dit artikel eens in frankrijk te publiceren, in het nederlands uiteraard want geen rekening houden met de taal die men daar spreekt, dat zou pas bekrompen zijn.

Ongepast?

Gunther Huygens | 15 januari 2013

1) Concreet: er is geen enkele reden waarom iemand met een lager competentieniveau geen heldere en afdoende communicatie kan hebben met iemand met een hoger taalniveau. => maar hoe hoger , hoe zekerder dat er wel voldoende kennis is, en dus goed samenleven 2) en ze ontwikkelen verkeerstalen die hen door complexe communicatiesituaties gidsen. => dus nog nooit iemand zien sukkelen aan het lokket omdat basic communicatie er niet is? Denkt men nu echt dat iedereen even allemaal tegelijk mekaars taal gaan leren? te beginnen bij de (groot)moeder van de doorsnee mens? 3)dan wordt het een vorm van discriminatie, een obstakel voor “deelname aan onze samenleving”,. Met de auto rijden: een rijbewijs nodig: das echt een hinderpaal. Werken, ook zo een hinderpaal. Eten en drinken, weer van dat. Is deze man nu echt niet in staat om zijn eigen denkbeelden te doorprikken?

Ongepast?

Jos Vandeneynde | 15 januari 2013

Swa Peeters,stop nu aub met je gezwets daartussen door.Ieder heeft recht op zijn mening maar hou het nu aub wel een bèètje volwassen!!!!!!!!!!!

Ongepast?

roger roovers | 14 januari 2013

Ijn Vlaanderen Vlaams en op st-Anneke mosselen.

Ongepast?

Rania Desaegher | 14 januari 2013

Meertaligheid is positief,wie zou dat tegenspreken, maar het is toch niet misdadig om aan nieuwkomers te vragen om de taal van de regio waar ze zich vestigen, te leren. Alleen uit praktische overwegingen, woon maar eens in een sociale woningblok waar je buren je niet begrijpen, of moeten autochtonen meertalig zijn en nieuwkomers niet?De eis om nederlans te leren ,is geen veroordeling van meertaligheid, dat heeft de schrijver misbegrepen. Bewust of onbewust?

Ongepast?

rudi pauwels | 14 januari 2013

Deze man is volledig werelvreemd en wordt er nog voor betaald ook. Ik voel mee met de studenten die van zo een onbenul les krijgen.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 14 januari 2013

frank doom Mooi gezegd, alleen staat dat er niet. Je verdraait de boel weer. Het gaat niet over “gelukzoekers” en het gaat niet over “immigratie”. Zal ik een voorbeeld geven? Kijk als de moderator slechts mensen liet reageren die foutloos Nederlands kunnen schrijven, hoeveel reacties zouden hier dan staan? De professor wijst op een mechanisme een middel om een doel te bereiken en dat doel hoeft geen foutloos Nederlands te zijn, neen het doel is om mensen uit te sluiten die niet aan het doel van de machthebbers beantwoorden. Ik heb geen enkel bezwaar dat men taallessen voorziet en ik heb geen bezwaar dat men bepaalde taalvereisten stelt om van bepaalde diensten kunnen gebruik te maken. De vraag is wat men daarmee wil bereiken en het antwoord is wat de professor zei of je dat nu leuk vindt of niet.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 14 januari 2013

Jeanine De Vreese Moet je nu altijd op hol slaan? Dit is een academisch hoogstaand stuk. Het gaat niet over politiek, maar behandelt diverse aspecten van “taal” en wat daarvan de consequenties zijn. Het stuk is zo zorgvuldig geargumenteerd dat ik zelfs geen kritiek kan bedenken en dat wil toch al wat zeggen, zoals u weet.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 14 januari 2013

JULES MASSON Misschien dat je eerst kunt leren spellen. Da’s belangrijk als je het over de schitterende schrijfstijl van een ander wilt hebben in zo’n denigrerende termen.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 14 januari 2013

Schitterend stuk. Kudos!!!! Een van de beste bijdragen die ik de laatste tijd hier gelezen heb. Het jaar begint goed.

Ongepast?

Stefan Slegers | 14 januari 2013

De A2 s reageren maar verstaan geen A1

Ongepast?

frank doom | 14 januari 2013

De denkfout door velen hier gemaakt is ervan uit gaan dat de professor het heeft over immigranten die hier werk (moeten) zoeken. Het pamflet vermeldt nergens de solliciterende inwijkeling, het gaat om de gelukzoekers die uitkeringen komen trekken. Vandaar de duidelijke stelling van Blommaert : “Minder mensen zullen aanspraak kunnen maken op sociale woningen, uitkeringen, specifieke vormen van ondersteuning in het dagelijks leven”. Bijkomende taaleisen zijn een belemmering op de invoer van steunzoekende immigranten. En dàt vindt Blommaert een grove onrechtvaardigheid. Ergo, het is een onrechtvaardige maatschappij die kanslozen hier alle kansen en steun bieden, maar hiervoor elementaire integratie terugeist.

Ongepast?

claude sander | 14 januari 2013

Zou taalpaus, Blommaert, Mr. Barnard zijn opmerkingen weten te smaken? 😀

Ongepast?

JULES MASSON | 14 januari 2013

jumabo@skynet.be Ik vindt de heer Blommaert een niets zeggende idioot die de zaken door mekaar haalt ! Jules Masson-Rijmenam

Ongepast?

claude sander | 14 januari 2013

Zeer genuanceerde titel… Vlaanderen Vlaams. Ik ben het strontbeu dat omhooggevallen hoogleraars, politici,…. alle Vlamingen moeten reduceren tot enge wezens die enkel naar hun navel staren en uiteraard allemaal cryptofascisten zijn. Ik ben Vlaming én wereldburger, met een honger naar mijn eigen cultuur en die van anderen. Het is alsof dat men als Vlaming zijn eigen taal , zijn eigen cultuur moet haten om een goed mens te zijn. Ondanks de aandrang de heer Blommaert te schofferen, doe ik het niet; er zijn al genoeg populistische uithalen geweest ‘uit de jaren ’30.

Ongepast?

No De Corte | 14 januari 2013

Het wordt steeds maar duidelijker waarom verstandige mensen zoals RVC en KM, Knack verlaten hebben. Bij de volgende vervaldag zal ook NDC zich bij deze verstandige mensen voegen, want ook ik heb genoeg van dit zielig “links” gelul, zoals dit artikel van Jantje Blommaert.

Ongepast?

Guido Houdart | 14 januari 2013

Hier is hij weer, de nestbevuilende PVDA’er die altijd te zien is in KifKif. Zogenaamd een prof. Een prof van mijn botten. En het is inderdaad een teken aan de wand dat die hier spreekrecht heeft in KNACK. Deze ommezwaai van rechts naar links door KNACK zal zeker geen goed doen aan dit weekblad. Ze kunnen Humo achterna…

Ongepast?

Erwin De Beleir | 14 januari 2013

Dat is wat gewauwel van een ivoren-toren taalgeleerde die hier wat aan interessantmakerij aan het doen is. Er zijn 1000 voorbeelden van migranten uit allerlei werelddelen die hier perfect kunnen meedraaien. Ja meneer de taalgeleerde, dat danken zij aan hun beheersing van het Nederlands.

Ongepast?

hilair de graeve | 14 januari 2013

Eerlijk. Ik vraag me af aan welke (taal) criteria J Blommaert heeft moeten voldoen om les te kunnen geven in Gent en Tilburg. Als u het mij vraagt zijn het uitsluitend partij politieke criteria geweest. Wat u hier en bij andere fora vertelt houdt geen steek.Maar nog erger dan te durven beweren dat taalvaardigheid onbelangrijk zou zijn in het sociaal functioneren van een individu is het feit dat u als leraar blijkt te durven liegen tegen de leerlingen. Wie heeft er ooit beweerd dat wie dan ook zou streven naar ééntaligheid ? Niemand mijnheer Blommaert ! U vergiftigt de discussie bewust vanuit een vrij fundamentalistische eigenzinnigheid die ons al lang bekend is.

Ongepast?

Jan Vandevelde | 14 januari 2013

@Pascal Dries: Er zijn landen als Nieuw-Zeeland, Australië, de VS, Zwitserland en andere waar men als migrant niet binnen komt als men niet aan bepaalde eisen voldoet en eisen (toelatingsvoorwaarden!) e slaan niet alleen op talenkennis, maar ook op het uitoefenen van een nuttig beroep, op een bepaalde maximumleeftijd en op financiële zelfstandigheid, zodanig dat men aantoont te kunnen bijdragen aan de economie van het land en dat men niet ten laste komt van de gemeenschap! Dat is ginder de normaalste zaak van de wereld! Hier niet! Het is niet nodig daarvoor een partij op te richten! De rekening wordt heel gauw gepresenteerd: er is niet alleen de hoge staatsschuld; er is de verder afkalvende verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal medeburgers dat die moeten onderhouden, er is de vergrijzing, er is de financiering van de pensioenen! Er is de oneerlijke concurrentie uit andere EU staten in onze voornaamste economische sectoren! Het manna komt echt niet uit de hemel! Zes miljoen Belgen kunnen geen OCMW spelen voor de derde wereld!

Ongepast?

lut groenez | 14 januari 2013

Van anderen eisen dat ze een ééntalig taalregime aannemen? Niemand eist dat toch. Je blijft sowieso al uw oorspronkelijke taal behouden! Belangrijk is bvb. dat je een basis Nederlands kent als je tewerkgesteld wordt en vooruit wil in het leven. Ik ben achttalig en voor die zeven andere talen heb ik ook moeten studeren. Dus als je van goede wil bent kan je je op zijn minst toch de moeite doen om Nederlands te leren als je in Vlaanderen komt wonen. Trouwens het beste bewijs dat je deel wil nemen aan de gemeenschap…ik spreek uit ervaring.

Ongepast?

peter rouchet | 14 januari 2013

Nog even en Knack krijgt een bijnaam.Het rode boekje.

Ongepast?

Gustaaf Copmans | 14 januari 2013

Knack delft zijn Humo graf.

Ongepast?

lut groenez | 14 januari 2013

Wat hoogleraar moet voorstellen, daar heb ik geen flauw idee van. Nestbevuiler die voorstander is om het Vlaams uit te roeien en de democratie langs de kant te schuiven???

Ongepast?

Pascal Dries | 14 januari 2013

Aan het grote aantal negatieve reacties op dit artikel is het misschien interessant een partij op te richten die vreemdelingen en anderstaligen verguist. Bijvoorbeeld door van deze groepen te zeggen dat ze met ons geld gaan lopen?

Ongepast?

Pelgrims Tom | 14 januari 2013

Ik heb geen enkel redelijk argument gehoord waarom iemand die hier wil integreren (lees genieten van onze SZ) geen Nederlands zou moeten leren? Dat een receptioniste wat talen moet kennen daar heeft niemand problemen mee. De vereiste criteria voor bepaalde jobs vereisen misschien wel een beetje meer fatsoenlijke kennis, maar sommige jobs vereisen dat. (je kan moeilijk chirurg gaan spelen omdat je je biefstuk zelf kan snijden)

Ongepast?

Jan Vandevelde | 14 januari 2013

Elk land zal wel liefst zijn eigen taal gebruiken en promoten zeker? Is toch zo als men naar de Europese landen kijkt! Teveel om op te noemen, maar begin bij Frankrijk, Italië, Spanje, GB, Duitsland, Polen, Rusland! Wat is daar verkeerd aan? Gewoon gezond verstand: nieuwkomers moeten zich aanpassen, niet andersom! En van notarissen en vertalingen heeft hij ook geen kaas gegeten! Wie wendt zich nu tot een notaris om een akte te vertalen? Daar zijn gespecialiseerde bureaus voor! Zielig ventje Zou Taalkundig antropoloog-sociolinguist, Dr in de Afrikaanse Geschiedenis en Filologie zijn! Veel geblaat maar weinig wol!

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

Marc, Spaans wordt in verschillende gebieden van de Verenigde Staten als tweede taal op scholen onderwezen, en dan met name in streken waar grote bevolkingsgroepen met een Spaanstalige achtergrond leven, zoals in het zuidwesten, langs de grens met Mexico, maar ook in Florida, in Washington D.C., en in Illinois, New Jersey en New York. In Spaanstalige wijken en buurten, verspreid over het land, zijn tweetalige bebording en bewegwijzering in het Spaans zowel als in het Engels heel normaal. Daarnaast bestaan er talrijke buurten (zoals Washington Heights in de stad New York, of Little Havana in Miami) waar in complete stadsblokken uitsluitend Spaanse bebording staat, en waar de bevolking alleen Spaans spreekt.http://nl.wikipedia.org/wiki/Talen_in_de_Verenigde_Staten

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

@Luc Broes, ik ken meerdere mensen die na enkele jaren amper Nederlands spraken hun kennis zien vertienvoudigen op enkele maanden nadat ze werk gevonden hadden. Drie jaar geleden heb ik een Pool aangenomen waarmee ik een mengeling van Nederlands,Duits en Russisch sprak. Nu vertaalt hij voor de Poolse rechtbank Nederlandstalige en Franstalige verdachten, getuigen en slachtoffers in het Pools. Zonder die job had hij dit nooit kunnen waar maken. Natuurlijk heeft de ene meer aanleg voor het leren van talen dan een andere. Maar met thuis zitten leer je het nooit. In de meeste bedrijven is wel een job die gedaan kan worden door anderstaligen die zo iets kunnen leren. Maar dan moeten werkzoekers werkvinders worden.

Ongepast?

Marc vermeir | 14 januari 2013

Heeft u ooit van de Toren van Babel gehoord? Zoiets zou zich in een stad als New York kunnen voordoen, waar meer dan 800 verschillende talen gesproken worden. Daar heeft er niemand problemen mee dat er Engels wordt gesproken – de eigen taal kan thuis.. Wie naar China emigreert zal Chinees moeten leren, wil integratie lukken. Dus kiezen tussen job protection en realisme?

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

@Paul D’Hoker, spreek je uit ervaring?

Ongepast?

? | 14 januari 2013

wat voor een zever is dat hier de laatste tijd op Knack.Mijn vrouw is ook anderstalig maar doet haar best om Nederlands te spreken, heeft al verschillende niveau’s gedaan en dat begint goed te gaan, niveau A1 is amper een basis niveau, laat me niet lachen, zou moeten tot niveau 10 zijn

Ongepast?

LUTGARDE DETAVERNIER | 14 januari 2013

Probeer maar eens in een andere taal in wallonië en in Brussel. In ‘t nederlands moet je al zeker niet proberen. Welk persoonlijk voordeel beoogt deze nestbevuilende professor?

Ongepast?

Luc Broes | 14 januari 2013

Vlaanderen telt meer meertaligen aan dan waar ook ter wereld. Een viertalige is hier helemaal geen uitzondering. Maar als in een multiculturele samenleving 100 verschillende nationaliteiten willen samen-leven dan is er een gemeenschappelijke taal noodzakelijk. En dat is hier uiteraard het Nederlands. Te moeilijk voor Jan Blommaert hoogleraar taal in VL & NL!!??. In welke taal zou hij zijn cursus aanbieden? En wat bezielt Knack om een dergelijk zinloos verhaal op te nemen?

Ongepast?

chris denys | 14 januari 2013

Jan Blommaert? Deze weledele professor, betaald door de belastingbetaler om les te geven aan studenten maar er eigenlijk voor kiest om die studenten te hersenspoelen met multiculturele nonsens en de leer van Marx is vooral wegens zijn sterk cultuurrelativistische pampletten (al noemt hij die liever evenwichtige wetenschappelijke werken) samen met zijn boezemvriend,ook docent aan de universiteit van Gent, Ico Maly, genoegzaam bekend. Wie luistert nog naar die mannen,behalve hun vuurrode achterban en de aanhangers van het islamistische AEL? Gezamenlijk pleiten ze al jaren tegen integratie van moslimmigranten en voor aparte etnische en culturele gemeenschappen,die met behoud van de eigen taal, de eigen wetten en de eigen religieuze gebruiken naast en vooral buiten de reguliere democratische samenleving parasiteren.Ze noemen zichzelf progressief en verdedigers van de democratische vrijheden maar eigenljk zijn ze voor aparte rechten en vrijheden voor religieuze minderheden,waar gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, het zelfbeschikkingsrecht onbestaande, zelfs taboes zijn, en waar godsdienstvrijheid enkel geldt voor de islam en respect voor andersgelovigen of ongelovigen ver te zoeken is..Wordt het niet hoog tijd dat deze linkse rakkers met pensioen gaan…. in Marokko, op kosten van de koning aldaar,waar ze hun hele carrière de slippendragers van zijn geweest.Misschien is Saoedi-Arabië ook nog een optie,want daar heerst de vrijheid en blijheid van het islamitische paradijs.Ze zullen er met open armen worden ontvangen,want ik heb een sterk vermoeden dat beide heren zich net als die andere kameraad,Moureaux, al lange tijd tot het ware geloof hebben bekeerd.

Ongepast?

Paul D’Hoker | 14 januari 2013

Wordt die ‘professor’ voor dit soort onzin nog betaalt ook? Op de werkvloer wordt men voor zo’n wanprestatie ontslagen!

Ongepast?

Willem Bastiaens | 14 januari 2013

Mijn schoonvader is reeds meer dan twintig jaar abonnee van Knack. Gisteren heb ik, op zijn vraag (door een medische ingreep is hij even minder mobiel), in de postbus van Kessel station echter een briefje gedeponeerd om zijn abonnement op te zeggen. Nu, als ik journalistieke bijdragen als deze van meneer Blommaert lees, begrijp ik waarom mijn schoonvader zijn abonnement op knack niet langer wenst te verlengen…

Ongepast?

Dirk De Vrieze | 14 januari 2013

De prof begint met een typisch linkse truc: hij vindt iets uit “Vlaanderen Vlaams “. Minstens decennia geleden dat iemand die nog gebruikte maar niet volgens de prof dei voor alle zekerheid geen enkel voorbeeld geeft. Nadat hij dit denkbeeldig gevaar heeft verwerpt hij het. Daarna volgen wat platitudes over honderden stukjes Nederlands maar niet over duizenden stukjes Engels, Swahili of Chinees. En nog meer algemeenheden over meertaligheid en allerlei zaken die juist zijn maar nietszeggend. Uiteraard komt de pointe in deze opbouw aan het einde maar ze volgt helemaal niet uit b.v. de beschouwingen over Engels aan de uniefs. Het besluit “taal wordt een instrument waarmee men ongewenste doelgroepen het “deelnemen aan onze samenleving” steeds moeilijker maakt.” Bewijs: nada. Voor ideologisten als Blommaert moet niets bewezen worden. Het besluit is op voorhand klaar “Zoiets heet: een onrechtvaardige samenleving.” Dit stukje verdient een min tien (- 10) wegens laster en dogmatisme.

Ongepast?

Bosschaerts Frans | 14 januari 2013

Dit artikel is een typisch links dogma, de vreemdelingen moeten zich niet aanpassen maar wel de autochtonen, zo hopen ze hun kiesvee te behouden jammer genoeg creëren ze zo nog meer armoede.

Ongepast?

Ward Schelfhout | 14 januari 2013

Aandachtig de tekst van Blommaert lezen leert de gebruikelijke strategie van links: fulmineren en argumenteren NAAST de kwestie om Vlaanderen in een slecht daglicht te stellen. Wat Bourgeois probeert met zijn maatregelen is dat voor arbeidssituaties in Vlaanderen een functionele kennis van het Nederlands meestal een vereiste is om met collega’s, bazen en klanten te kunnen communiceren, werk is integratie als men van het hoera-argument van links dat migranten een bijdrage aan deze maatschappij leveren geen totale farce wil maken. Wat op de straat gesproken wordt als overgangstalen tussen diverse migrantengemeenschappen kan nooit een platform zijn voor contacten buiten die gemeenschappen (verwacht hij dat een Roemeen Turks praat ?). Let wel, het gaat niet om de afdelingen van multinationals in Brussel waar Engels en Frans de voertaal zijn zoals de prof lijkt te menen maar werk in de zorg, lokale horeca etc voor vaak ongeschoolden waarbij de klant en baas ook ééntalig Nederlands is. Ik wil gerust aanvaarden dat taal geen zuiverheidsattest behoeft en dat pidgin versies van het Nederlands niet zouden mogen maar waar die prof het haalt dat er een werkbaar alternatief is voor een functionele vorm van het Nederlands als voertaal in deze contreien ? Wil hij dan dat voor 2de of 3de generaties migranten de schooltaal ook verschraalt naar sublokale vereenvoudigde pidgin versies waardoor de schaal voor een verdergezet onderwijs en cultuur uiteindelijk verdwijnt ? Dat soort race naar de bodem denken kan enkel komen vanuit een decadente visie op ontwikkeling of vanuit een diepgewortelde (zelf ?)haat tegen alles wat Vlaams of Nederlands is. Dit artikel kan afgedaan worden als een vergezochte stok om een fictieve hond te slaan.

Ongepast?

Will Van Pelt | 14 januari 2013

een Albanees, een Bulgaar, een Roemeen, een Marokkaan, een Ethiopier, ne congolees, ne professor enz. enz………wat zoeken die eigenlijk in Vlaanderen?

Ongepast?

lydia huygens | 14 januari 2013

Zever in pakjes Jan Blommaert !! .Ga naar éénder welk land wonen, je zal je moeten aanpassen aan de taal ! Nergens gaat het zoals in dit land ! Mijn ouders zijn op 60-jarige leeftijd naar de spaanse les geweest, omdat ze in spanje wilden gaan wonen na hun pensioen.Zij kunnen daar nu hun zegje doen en zijn geintegreerd. Ze hebben er wél wat moeite moeten voor doen ! Daar zijn geen infoblaadjes in het nederlands zoals hier op de gemeentehuizen, en cm’s enz waar in verschillende talen folders liggen. Waarom moeten nieuwe belgen hier wél in hun taal bediend worden ? Waar een wil is ,is een weg ! Als ze van de voorzieningen willen genieten moeten ze ook wat moeite doen om zich aan te passen. Een groot deel kan dat, dus waarom de rest niet?? Pure gemakzucht…..

Ongepast?

Rudy Moons | 14 januari 2013

Is de weledele heer vuurrode professor de pedalen niet een beetje kwijt? Volgens mij verwart hij “verplichting Nederlands te kennen en te spreken in Vlaanderen” met “ééntaligheid”. Beste professor, als inwijkelingen van buiten Vlaanderen geen Nederlands kunnen, dan gaan ze (zoals u terecht opmerkt) ooit buiten OCMW, sociale woningen ets vallen. Want dat is zowat wat u vermeldt. U spreekt NIET over een “werkvloer”. En, beste professor, een Albanees, een Bulgaar, een Roemeen, een Marokkaan die HIER Nederlands moeten kunnen praten worden daardoor NIET ééntalig. Wees gerust, rood genie, dat zij hun moedertaal niet zomaar vergeten. Dat zij eventueel buiten hun moedertaal ook nog Frans, Engels of Duits kennen geeft hen enkel maar pluspunten. Maar hier, in Vlaanderen of in Nederland geen Nederlands kunnen praten en begrijpen zorgt enkel voor een bijna zekere uitsluiting op onze arbeidsmarkt. Tenslotte komen ze toch allemaal naar hier om te werken, niet?

Ongepast?

marc Vrooman | 14 januari 2013

Onze arme kinderen die bij dat soort ‘hoogleraren’ moeten passeren…

Ongepast?

marc Vrooman | 14 januari 2013

De Vlaamse pers en in ‘ t bijzonder Knack is verlinkt en verlinkst en nu gewoon ziekelijk geworden. Met dit soort opinies, geen antwoord waard delft Knack haar eigen graf.

Ongepast?

Ludo Vanstipelen | 14 januari 2013

Wat een onvoorstelbaar gewauwel. Iedere Vlaamse boer ( ik zal me zo maar noemen ) met twee armen aan zijn lijf en een klein beetje gezond verstand weet dat, als je in een andere land wil gaan wonen het een conditio sine qua non is dat je de taal van het land leert. Hoe kan je je in godsnaam anders integreren. Al de rest is culturele nonsens. En voor mijn part mag je dan nog vele andere talen kunnen spreken wat meer dan interessant is. Maar zeker de moedertaal van het land waar je woont.

Ongepast?

rogier martens | 14 januari 2013

Gaan wij nu in KNACK dagelijks dergelijke linkse prietpraat moeten lezen tot aan de verkiezingen van 2014 omdat de linkse partijen in Vlaanderen niet meer aan de bak komen? Ik denk dat Knack met zulke artikels zijn eigen graf aan het delven is. Mij niet gelaten, mijnheer Nolf, het zijn uw centen.

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Warm aanbevolen. Nabokov zegt: Blijkbaar heeft de voorheen Franssprekende Di Rupo en premier van een drietalig land, het bestaan en het belang van het Nederlands in ons land beseft – na 50 jaar – toen hij naar de macht greep. Vergelijk dat eens met Maxima, die na één jaar zo zuiver Nederlands sprak dat zij als rolmodel dient voor al die vreemdelingen die zich in Nederland zijn gaan vestigen. En zij deed het niet om de macht te grijpen maar uit respect voor de taal, de inwoners en het land waar zij ging wonen. Een taalkundige op het forum (Guido Cooreman) wijst op enkele taalfouten van de hoogleraar TAAl Blommaert…. Nog eentje toevoegen: hij heeft het over…..omwille van veranderende patronen enz… Kent hij dan niet het verschil tussen vanwege (wat verwijst naar een reden) en omwille van , dat verwijst naar een doel of wat in de toekomst ligt? Bijv. omwille van de nakende regen nam hij een paraplu mee en….. vanwege de regen opende hij zijn paraplu. Mooie hoogleraar is dat.

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Warm aanbevolen. Hanelore Dielis-Ceelen zegt: Met respect voor Jan Blommaert, maar te veel is trop en trop is te veel. Taal is een instrument waarmee men gewenste doelgroepen het “deelnemen aan onze samenleving” gemakkelijker maak, beschrijft beter de werkelijkheid. Wat is er mis met de vereiste om het taalniveau voor nieuwkomers op te trekken van A1 tot A2? En niet enkel en alleen voor wat de sociale sector betreft. Het geldt ook voor vele andere sectoren. Men hoeft geen vermoorde onschuld te veinzen. Het is zo vanzelfsprekend dat het vermelden er van een absurditeit is: inderdaad op het res publica kunnen we enkel zaken met mekaar doen wanneer men elkaar verstaat. Wie daar tegen is, leeft in een vacuüm. Taalniveau’s zijn inderdaad abstracties die de realiteit van communicatie geweld aandoen. Maar het concrete voorbeeld dat hierbij wordt vermeld, raakt kant noch wal. Dat weinigen in staat zijn een notariële akte te begrijpen omwille van het ambtelijk jargon is puur Kafkaiaans. Enkel een Švejk weet er raad mee. Het antwoord is: taalkundigen, zoals Jan Blommaert, die er hun beroep van hebben gemaakt de complexe verhoudingen tussen taal en samenleving in kaart te brengen, steken het hoofd in het zand en laten verder betijen. Wat let hen tabula rasa te maken van het Nederlands dat gebezigd wordt in ambtelijke stukken zoals vonnissen, procesverbalen, aktes, en zo voort? Minder taal-ongelijkheid zou hier de regel moeten zijn, kostenefficiëntie en goed bestuur zouden er hun voordeel bij hebben. Wat het discous over een tweezijdige superdiversiteit hier bij komt kijken, is een raadsel. Een stelling uit het ongerijmde? Het straat-Nederlands dat als verkeerstaal in superdiverse stadswijken wordt gehanteerd, is enkel en alleen het startpunt van een stappenplan voor communicatie via een gemeenschappelijke taal. In de loop van dit stappenplan wordt de kennis van die taal continu bijgeschaafd. Het geroep over meer Nederlands beantwoordt aan die realiteit. Meertaligheid adelt! Het is inderdaad niet juist dat men “alleen maar aan onze samenleving kan deelnemen” indien men enkel Nederlands spreekt. Maar het is ook onjuist kan men enkel aan onze samenleving kan deelnemen indien men verschillende talen spreekt. De taal die men met familieleden spreekt, is geen zaak voor de overheid. Dat is privé. Lees bijvoorbeeld eens blz 157 en volgende in het hoek van Ludo Stynen De Taal Was Gans Het Volk: biografie Anton Bergmann. Een Babylonisch res publica evenwel kan men missen als kiespijn. Iedereen habla een andere language, de costruzione van de tour loopt in das Hundert, en de pobles propagar over el mundo. Dat heet Babel en dat betekent verwarring. Een beleid dat er naar streeft de communicatie tussen mensen te bevorderen op basis van een algemeen aanvaarde standaardtaal is geen discriminatie, geen obstakel voor “deelname aan onze samenleving”. Gebrekkig of houterig Nederlands zal geenszins verdwijnen, cfr pidgin English. De stelling dat taal een instrument wordt waarmee ongewenste doelgroepen het “deelnemen aan onze samenleving” steeds moeilijker wordt gemaakt, onder meer om toegang te krijgen tot de welzijnsvoorzieningen van de overheid, op sociale woningen, uitkeringen, specifieke vormen van ondersteuning in het dagelijks leven, is eerder van het niveau van een selffulfilling prophecy, zichzelf een samenleving aanpratend wars van elke realiteit op de “arbeidsvloer” zoals hieronder adequaat beschreven door wordt Rudi Dierick. Door zijn keuze voor de titel boven het artikel “Vlaanderen Vlaams: een onrechtvaardige samenleving” verwijt Jan Blommaert Vlaanderen dat ze ijvert voor de rehabilitatie van het aperturae jus. Zoiets is zeer onrechtvaardig.

Ongepast?

jo laurier | 14 januari 2013

Weer een academicus die door de herboren Vlaamse linkse pers wordt aangezet, onder het mom van meertaligheid, Vlaanderen te verfransen. 100 jaar terug in de tijd. Dank je KNACK.

Ongepast?

rogier martens | 14 januari 2013

“Wees Vlaming die God Vlaming schiep” G.G. wil niet zeggen dat men geen andere talen mag aanleren want “hoe meer talen men spreekt hoe meer men man/vrouw is ” volgens een ander gezegde. Maar streven naar een ééntalig Vlaanderen is het vrijwaren van de Vlaamse identiteit en zeker in de optie van een onafhankelijk Vlaanderen. De theorie van prof. Blommaert zou hij eens moeten propageren in Brussel, Wallonië of Frankrijk. Hij zou nogal uitgelachen worden.

Ongepast?

Eddy Maes | 14 januari 2013

Een belachelijk verhaal van een prof. Volledig akkoord met Erik Goris en andere. Ik denk er ernstig aan Knack op te zeggen, na zoveel jaren trouw als abonnee. Maar ja iedereen mag zijn mening kont maken, dus ook Jan Blommaert.

Ongepast?

Jacques Vossen | 14 januari 2013

Jan, aan de juiste condities wil ik uw artikel wel eens opnieuw schrijven…

Ongepast?

johan gielis | 14 januari 2013

Alvast veel beter dan bovenstaand stuk: http://www.dewereldmorgen.be/blogs/janblommaert/2013/01/13/wiens-nederlands-welk-nederlands-enkele-feitelijke-observaties-en-wat-

Ongepast?

nand vandingenen | 14 januari 2013

Als 86 jarige spreek ik nog vlot Frans, de taal waarin ik ook 7 jaar les gaf. Ik spreek ook vlot Duits en als ik een paar dagen in Engeland of Ierland ben spreek ik voldoende Engels om mijn plan te trekken. Ben ik een bekrompe Vlaming???

Ongepast?

Jean Marie TYTECA | 14 januari 2013

De strategie van Knack is de mensen te schofferen met de bedoeling om zoveel mogelijk reacties hierop te krijgen. Met die cijfers trekken ze naar reclamebureaus teneinde zoveel als mogelijk publiciteit te kunnen binnenrijven. Mocht deze manipulatie niet gebeuren, dan hadden ze reeds hun boeken mogen sluiten. Binnenkort op Knack :”het arbeidsparadijs Noord Korea i.p.v. een Vlaamse Staat”

Ongepast?

ANTOON DE WACHTER | 14 januari 2013

Het komt er toch enkel op aan dat we ons verstaanbaar kunnen maken! Dat vreemdelingen onze taal begrijpen, dat we elkaar begrijpen. We willen het niet moeilijker maken enkel verstaanbaar. Men kan hier over “bomen” tot in het oneindige.Maar is het niet prettiger dat een “vreemdeling “in een Vlaamse of Waalse stad zich verstaanbaar kan uitdrukken?

Ongepast?

Luc Lambreghts | 14 januari 2013

Beste Jan Blommaert, uw slot is mooi en situeert uw niveau van hoge intelligentie. .. een samenleving waarin wijzelf voor alles heel erg meertalig zijn en moeten zijn, terwijl we van anderen eisen dat ze een eentalig taalregime aannemen. Zoiets heet: een onrechtvaardige samenleving. ….. Nogmaals beste Jan ik heb zakelijk met Fransen, Duitsers, Engelsen, Amerikanen gewerkt . Het eerste wat ik deed was trachten hun taal te spreken. Ik had overal succes. Gelukkig had mijn moeder me onder andere het Frans wel ingepompt. Haar devies was: Pas de Français, pas de confiture. Ik ben nu gelukkig redelijk goed tweetalig en kan me goed behelpen in het Duits en het Engels. Wel ga ik akkoord dat sommigen wel wat overdrijven. Zo heb ik een vriend die vindt dat ik mijn voornaam moet verandern in Luk. Ik heb hem al uitgelegd dat mijn voornaam de keuze van mijn ouders was en dat ik er niet aan denk hier iets aan te veranderen. Trouwens mijn vader, die vier jaar in de loopgraven heeft doorgebracht in 14-18, is op zeker ogenblik voorwaardelijk veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf omdat hij vlaamsvoelend was.

Ongepast?

Will Van Pelt | 14 januari 2013

Geef 1 vis per dag en die persoon heeft eten voor 1 dag! Leer ze vissen en ze hebben eten voor gans hun leven !!! Tja, dat dachten jullie….___________Je koopt hen een net of een vislijn met ‘t gedacht dat ze kunnen leren vissen…jawadde, enkele dagen later is die visput/rivier leeg gevist, de vis op de markt verkocht en het geld is opgezopen ipv eten te kopen voor hun kinderen…_____________Dat zijn allemaal van die fabeltjes (leren vissen…) van de Groene en Rode rakkers om iets naar de knoppen te helpen………goe met oppassen met die gasten, ruineurs!

Ongepast?

Erik Goris | 14 januari 2013

Er is nergens sprake van ééntaligheid. De discussie bestaat gewoon niet ze is door de redacteur van dit stuk ontworpen. De discussie gaat over meertaligheid, waarbij van iemand, die als moedertaal een andere dan het Nederlands heeft,l verwacht wordt dat hij bij zijn moedertaal ook het Nederlands goed beheerst of leert beheersen. Er is bijgevolg geen sprake van een “ideologie van eentaligheid”. Er is in het debat juist een plaats voor meertaligheid, waar het Nederlands als taal zijn plaats op eist. De argumenten die de auteur aandraagt ondersteunen juist deze visie. Als er al sprake is van een “idiologie” dan lijkt het erop dat de auteur zich daardoor heeft laten inspireren.

Ongepast?

Will Van Pelt | 14 januari 2013

geef ne vinger en ze pakken je arm….is wel een Vlaams gezegde hé.

Ongepast?

johan Plasman | 14 januari 2013

Het is opvallend hoe vaak uitbehandelde en afgewezen asielzoekers en hun kinderen uitstekend nederlands spreken en zich zeer goed in de samenleving geïntegreerd hebben.Blijkbaar is er bij hen een zeer sterke incentive aanwezig om de lokale omgangstaal te leren met de hoop dat zij vaak ondersteund door de lokale auchtochtone bevolking toch mogen blijven. Is het dan niet schrijnend dat juist zij eruit gegooid worden en alle andere die via import huwelijken e.d. snel Belg worden zonder dat zij enige moeite moeten doen om met de bevolking die hen welwillend opvangt te kunnen communiceren. De eis om de plaatselijke omgangstaal te leren werkt langs twee kanten : snellere integratie in de lokale bevolking ,.voorkomen van marginalisatie en van de kant van de “auchtochtone ” bevolking een betere aanvaarding. De eis om voor het verkrijgen van bepaalde voordelen in de maatschappij een redelijke taalvaardigheid te laten horen is m.i.een uitstekende incentive en is dus niet politiek incorrect en heeft niets met linguïstiek,taalstrijd enz. te maken.Alleen jammer dat wij dit niet vroeger ingevoerd hebben.Het is een poging om een deel van de sociaal maatschappelijke problemen op te lossen.

Ongepast?

steenhaut andre | 14 januari 2013

Blommaert schrijft:”Of meer precies: een samenleving waarin wijzelf voor alles heel erg meertalig zijn en moeten zijn, terwijl we van anderen eisen dat ze een eentalig taalregime aannemen” Als iemand zich in Vlaanderen wil vestigen is het toch de normaalste zaak dat deze persoon zich maximaal integreert, dat hij zich aanpast aan onze leefwereld.Dat is toch overal in de wereld zo, in usa moet je een echt examen doen voor een “green card” of je komt er niet in. Wij eisen geen eentaligheid(het Nederlands), wij vragen dat hij of zij mijn taal wil of tenminste probeert te spreken. Als deze persoon 5 andere talen spreekt doet niet terzake. De persoon in kwestie zal er zich ook beter bij voelen, het kan toch niet leuk zijn in een sameleving te leven die men niet verstaat! De Vlaming is te meegaand, als iemand ons in Vlaanderen in een vreemde taal aanspreekt zullen we hem proberen te helpen en te antwoorden in zijn taal. Probeer dat maar eens in Frankrijk, USA, etc… Vlamingen hebben hard moeten vechten om hun taal te behouden, mijn grootvader en vader werd op school in Vlaanderen gestraft omdat ze Vlaams spraken..Toen was het een onrechtvaardige samenleving !!!

Ongepast?

Herman Hofmans | 14 januari 2013

Hier zou het Nederlands dus discriminerend werken, maar die mijnheer vergeet dan maar gemakkelijkheidshalve dat je in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië … zelfs de allereerste inlichtingen over wat je moet doen als je daar wil wonen of werken in hun eigen taal zult moeten aanvragen. Ik wens die kerel veel succes als hij in één van die landen wil gaan wonen of in Rusland of in China, en zich niet wil laten discrimineren, dus vertikken om respectievelijk Russisch of Chinees te spreken en te verstaan.

Ongepast?

erik Lef?re | 14 januari 2013

ik denk dat de auteur van dit artikel verschillende zaken door elkaar haspelt : denkt hij écht dat iemand in Frankrijk, Duitsland of Engeland aan een job in de welzijnssector of sociale dienstverlening geraakt, wanneer hij/zij de respectievelijke taal van dat land niet terdege beheerst ? Verder : het feit dat wordt aangedrongen op meertaligheid van Vlaamse jongeren heeft alles te maken met het maximaliseren van hun kansen in een internationaal marktgebeuren, maar alles begint met het correct beheersen van de taal van het land waarin ze leven en werken, voor Vlaanderen is dat dus het nederlands. De beide aspecten vullen elkaar aan, maar de auteur laayt het uitschijnen dat ze mekaar zouden tegenspreken, wat het overheidsbeleid daarover betreft. Niet dus.

Ongepast?

thor bergers | 14 januari 2013

met stijgende verbazing lees ik dit ‘nederlands’ van jan blommaert, die zich opnieuw nog eens afzet tegen de simplisten van de NVA die krypto fascisten zouden zijn die het nederlands als hun duikboot zouden gebruiken. een ding is wel zeker, de ‘facet’taal die blommaert zelf gebruikt is van het niveau dat het het A2 niveau zelfs sterk overstijgt, zodat al degenen die geen notaristaal zouden begrijpen , en dat zijn er dus veel, de blommaert taal ook niet zullen begrijpen, maar erg is dat niet echt, als het maar duidelijk is dat hij tegen de NVA politiek is, het brave volkje moet niet echt begrijpen waarom dat zo is. Maar goed dit terzijde. tolkendiensten worden inderdaad ingeperkt, edoch taalscholen worden drastisch uitgebreid, een leuk vergeten detail. dat is inderdaad een koerswijziging, en dat heb je nu met verkiezingen…..het is alleen maar in dictaturen dat verkiezingen niets veranderen, spijtig toch. een ander voorbeeld…ontwikkelingssamenwerking. je kan een arme vis geven, of hem leren vissen. algemeen beschouwt de klassieke linkerzijde vis geven als paternalisme en leren vissen als ontwikkeling. je kan dus, probleem in kwestie, mensen een taal geven via een tolk, of hem de taal leren..via een school……blijkbaar is blommaert een ‘selective’ paternalist, en dan nog ene met straffe woorden, waarvoor je heel lang naar school moet gaan, voor je ze begrijpt.

Ongepast?

emiel beirnaert | 14 januari 2013

als de ministers en vooral de eerste minister onverstaanbaar nederlands brabbelen in apenland Belgie ,zegt dat genoeg welke instelling sommige zogezegde hoogleraars hebben ,ze verloochenen hier de taal van 6 miljoen vlamingen en 18 miljoen nederlanders.

Ongepast?

johan gielis | 14 januari 2013

De laatste paragraaf is kromredeneren. Het gaat om een bestuurstaal. Diversiteit is nu eenmaal van alle tijden en een zekere mate van eenheid is toch gewenst. “Den sterrekyckers, landtmeters, tapijtmeters, Lichaemmeters int ghemeene, Muntmeesters, ende allen Cooplieden, wenscht SIMON STEVIN Geluck”. Dit is de aanhef van een klein boekje dat de wereld zou veranderen in een tijd waarin de wereld grote veranderingen onderging. Met De Thiende en zijn pleidooi voor het tientallig stelsel bracht Simon Stevin eenheid in de diversiteit van meten, maten en gewichten, daar waar talloze meetstelsels, maten en gewichten bestonden (en die van streek tot streek en van stad tot stad verschilden), in een tijd van zeer grote veranderingen en migraties. Stevin vond dat eenheid nodig was om over gelijkaardige zaken te kunnen spreken (onderlinge meetbaarheid is overigens de basis van alle wiskunde). Hij was ook een groot voorstander van denken en spreken in zijn moedertaal. Hij hertaalde diverse wiskundige begrippen in het Nederlands en met zijn werk in wiskunde en wetenschappen legde Stevin mee de fundamenten voor de bloei van de Nederlanden, terwijl zijn heimat stilaan evolueerde naar eentalig Franse bestuurstaal. Het kan verkeren.

Ongepast?

rene verhoeven | 14 januari 2013

zulk artikel schrijven!! Bijna niet te geloven . Ik dacht dat men toch een beetje moet kunnen nadenken over de inhoud van dit artikel. Gezond boerenverstand is bij de auteur niet te vinden. Bij ons heet zoiets: (bijna) zot geleerd??

Ongepast?

Jan van Horebeek | 14 januari 2013

“Taalkundigen zoals ik” schrijft de man. En in dezelfde zin maakt hij dan een kletterende spellingfout “taalniveau’s”. Wanneer een woord eindigt op een vreemde klank (eau van het Fr.) komt er geen afkappingsteken. Dus “taalniveaus” is correct. En dat voor een taalkundige. Een beetje bescheidenheid zou niet misstaan.

Ongepast?

LEO VERHAEGEN | 14 januari 2013

Ik heb niemand van de Antwerpse en Vlaamse bestuurders horen zeggen dat mensen die aan onze gemeenschap wensen deel te nemen ENKEL EN ALLEEN het Nederlands moeten leren spreken. M.i. wordt gewoon gevraagd om OOK het Nederlands te spreken.

Ongepast?

GUIDO COOREMAN | 14 januari 2013

Blommaert,een taalkundige?Dag moeder!Aan de slordigheid waarmee hij met de taal-Nederlands-omspringt,stel ik me ernstige vragen omtrent zijn taalniveau(Apropos,Hoogleraar:meervoud van niveau is niveaus)De vaagheid in uw probleemstelling is al even verwarrend.”Men” wordt lusig gemixt om uiteindelijk op “wij” te eindigen.Dus(komma)…?En “het”Nederlans is een fictie.Zeker de mosterd bij Maxima gehaald:”De” Nederlander bestaat niet,en met een doorsnee Vlaming bedoelt u uiteraard een doorsnee-Vlaming.Na de zesde alinea van uw betoog was mijn ergernis over het”taal-en stijlaspect “en over de betekenisloze inhoudsargumenten(notarieel gedoe?) dermate schrijnend dat ik U,Geachte Prof,een “dikke buis” aansmeer.

Ongepast?

Nico Van Damme | 14 januari 2013

De intelligentie van die zogenaamde hoger geleerden wordt er ook niet beter op. Het belangrijkste in onze maatschappij is dat we met elkaar kunnen communiceren in een begrijpelijk Nederlands. Het is dan ook logisch dat ALLE inwoners van Vlaanderen dat kunnen.En het toestaan van uitzonderingen (zoals in de Brusselse rand) vind ik dan ook volstrekt verkeerd!!

Ongepast?

luc aubry | 14 januari 2013

puur puur hallucinant , wat een onzin , nergens ter wereld geraakt men in de samenleving zonder een basis kennis van de taal waar je je bevindt . wil je werken dan zal je toch moeten verstaan wat men van je verlangt om goed werk af te leveren, daar moet je niet voor gestudeerd hebben om tot deze vaststelling te komen , zo simpel is dat . waarom moet knack deze onzin weer eens publiceren ? omdat er een nieuwe linkse hoofdredacteur is misschien ? zal er toch voor een groot deel mee te maken hebben . een beetje zelfkritiek en wat nadenken is voor sommigen zoals jan blommaert toch echt moeilijk …….en dat noemt zich dan hoogleraar , mensen toch , idioten zijn het !

Ongepast?

Dries Daamen | 14 januari 2013

En dan maar klagen dat de allochtonen geen werk vinden.

Ongepast?

sabine s | 14 januari 2013

Mijnheer Blommaert ook ik ben een taalkundige (master in de toegepaste linguïstiek) en het “Nederlands” of “Vlaams” is nu eenmaal de “lingua franca” om te communiceren en deel te nemen aan het economische leven. Beheers je de taal niet op een ietwat begrijpelijk niveau, dan blijf je buitengesloten uit dat leven, alle goede wil ten spijt. Je moet dan ook niet komen aandraven met de klacht “dat je gediscrimineerd wordt”!

Ongepast?

Hubert Carchon | 14 januari 2013

Wanneer een volk” zijn eigen taal verloochent, heeft het opgehouden een volk te zijn.

Ongepast?

Albrecht Van den Bosch | 14 januari 2013

In een van onze firma’s die we kunnen omschrijven als “Sus en Klus”…. hadden wij een immigrant in dienst, die het Nederlands zo goed als niet meester was. Uiteindelijk hebben wij de man moeten laten gaan, want, communiceren, een job omschrijven, kwaliteitsnormen opleggen/uitleggen was niet mogelijk. Zo’n mijnheer Blommaert snapt van de dagelijkse realiteit niet zo heel veel. Bovendien, als je dan in gezelschap bent, en daar zit een (nochtans interessante) mens bij die het Nederlands te weinig machtig is, dan kun je kiezen : of die persoon zo goed als niet betrekken in het gesprek, of, overgaan op Engels…. als die persoon die taal dan machtig zou zijn. Is het dan niet eenvoudiger, van die nieuwkomers een inspanning te vragen en zich het Nederlands, op een behoorlijk niveau eigen te maken ? Daar wordt toch alleen maar iedereen beter van.

Ongepast?

lucie huys | 14 januari 2013

Freddy Buggenhout weet blijkbaar niet waarover het hier gaat- nog eens de tekst lezen misschien??

Ongepast?

Jan Vernimmen | 14 januari 2013

Dit is puur intellectueel bedrog van een linkse globalist. Schokkend is wel dat hij een talen specialist is en dus in de eerste plaats moet weten welke rol ook de diversiteit der talen speelt in de evolutie zoals de diversiteit zonder meer. Het gaat hier trouwens niet om indo-europese talen maar om mensen die semitische talen spreken, dus talen die totaal geen verwantschap hebben met de onze. Verlangt hij soms dat wij Arabisch gaan leren, wat totaal onmogelijk is aangezien zelfs de namen van dit volk door ons fysiek moeilijk uit te spreken zijn, waarom ze ook best hun namen zouden moeten vervlaamsen. De schrijver miskent hier zondermeer duidelijk de natuurwetten. Hij moet trouwens geen schrik hebben van de Niks-Vlaamse Addicten want die zijn voor de tegennatuurlijke intergratie -de Grote Leider heeft trouwens een Nigeriaanse kuisvouw die uitzonderlijk wel goed Vlaams zou spreken (beter dab Di Rupo). Hij moet toch ook weten dat in Spanje, dat toch een zeer groot land is, maar weinigen een andere taal kennen dan het Spaans zoals in de meeste landen men enkel de taal spreekt van het land zelf. Turkij dringt er zelfs op aan dan de Turken aldaar Duits spreken. En wat te zeggen van het feit dat de “grote” Europese leiders zonder excuses al verklaard hebben dat de multicul een grote mislukking is geworden. Zomin als wij geschikt zijn Arabisch te spreken zo is dat ook het geval omgekeerd. Hebt u trouwens Di Rupo al horen Vlaams spreken? PS En men mag natuurlijk de uitzonderingen di er zin, niet veralgemenen.

Ongepast?

Freddy Dewyn | 14 januari 2013

Wil de hoogleraar dan dat de Vlamingen een poging moeten doen om de verschilde talen te begrijpen en alle levensgewoonten dat we in Vlaanderen rijk zijn dan maar opzij te schuiven en alles over laten aan personen die er inderdaad een samenleving van willen maken zonder REGELS. Ik ben van mening dar er sommigen het woord discriminatie vlug gebruiken om hun eigen gedachten een duwtje te geven. En we zouden het nog vergeten de kiezer ( de gewone man en vrouw) die hebben hun voorkeur duidelijk gemaakt in het stemhokje, dit is volgens mij toch democratie of vergis ik me. Sommige politieke partijen beweren toch voor de verkiezingen dat de kiezer ALTIJD gelijk heeft.

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

Lucien, wat dacht je van de vertaling van “Solange bist du da” in “Solange, es-tu là?” ? 😉

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

@Jeanine De Vreese | 14 januari 2013 Is het niet misdadig van die extreem-linksen om nieuwe of toekomstige Belgen de integratie via de taal te ontzeggen, … *** Wie schaft er de scholen om de taal te leren af? Het belangrijkste om te integreren is zich welkom voelen en een job vinden. Dus niet het zoeken is belangrijk, het vinden is belangrijk. Hoe langer men zoekt, zonder iets te vinden, hoe meer het gevoel bevestigd wordt van afgewezen te worden als mens, hoe minder men gemotiveerd is om te integreren.

Ongepast?

Philip Claeys | 14 januari 2013

Als deze linkse rakker les geeft in Nederland zou ik denken dat hij ook kennis heeft van het immigratie beleid in Nederland, lees http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering “Inburgeringscursus en inburgeringsexamen Om in te kunnen burgeren moet u de Nederlandse taal leren en moet u weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Uw kennis wordt getoetst aan de hand van het inburgeringsexamen. Als u slaagt voor dit examen bent u ingeburgerd. Om de slaagkans te vergroten kunt u eerst een inburgeringscursus volgen. Waarom zou dit wel kunnen in Nederland en NIET in Vlaanderen? Heeft iemand toevallig het email adres van linkse rakker Blommaert, indien ja zouden we hem deze vraag kunnen stellen.

Ongepast?

| 14 januari 2013

? = Steven Devillé /// Onlangs verkocht Johan Leman dezelfde onzin in De Standaard. Het is duidelijk dat deze mensen (Leman en Blommaert) niet echt veel in contact komen met nieuwe migranten die het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn (ikzelf alleszins beroepshalve wel). Juist omdat er een sterke toename is van superdiversiteit is het hoogstnoodzakelijk om extra in te zetten op de lokale taal (in casu het Nederlands). Hoe kan anders iemand die afkomstig is uit bv. Mali een ingeweken Afghaan verstaan. Zelfs het Engels schiet dan tekort. Deze mensen worden bovendien geconfronteerd met een Nederlandstalige administratie. Het weinige Nederlands dat men oppikt op straat volstaat dan niet om zelfs de meest eenvoudige Nederlandse teksten te lezen, laat staan verstaan. Het is onbegrijpelijk dat mensen als Leman en Blommaert als gestoken door een wesp reageren op het beleid van Bourgeois. Hun houding is bijzonder asociaal en zet de integratie op de helling. Zij willen blijkbaar niet dat nieuwe migranten zich integreren. Als we deze heren hun ‘advies’ zouden volgen, zou dat leiden tot een maatschappij waarbij een deel van de bevolking zich een soort gebrekkig straat-Nederlands zou eigen maken, maar niet zou kunnen lezen en schrijven. Meer zelfs, dat zou dan door de overheid worden getolereerd en gestimuleerd. Het zou onze maatschappij meteen weer op het niveau van de 19de eeuw plaatsen. Dat zou pas een onrechtvaardige maatschappij zijn. Dat beide heren een aversie hebben voor het flamingantisme is één zaak, maar dat ze bereid zijn om de nieuwe migranten de dieperik in te duwen ter wille van hun kortzichtige strijd tegen ‘al wat Vlaams is’ is onvergeeflijk.

Ongepast?

Jos Theys | 14 januari 2013

Veel hooghartige kwade wil bij deze anders globaliseerder. De diensten van de notaris worden herleid tot “taaldiensten”. Wij hebben ons een samenleving aangepraat, dus mogen we niet vragen dat anderen eraan deelnemen doormiddel van onze taal. Maar hij pleit wel voor meertaligheid, die moeten we eisen. Dit lijkt mij gegochel met taalmist, met maar één bedoeling heeft: stoken. Taalkundigen moeten geen meertaligheid komen eisen van mensen die niet eens kunnen communiceren met hun omgeving.

Ongepast?

crevaels lucien | 14 januari 2013

Vlaanderen heeft , zoals ieder land , het recht aan mensen die hier permanent willen leven en werken , te vragen dat ze onze taal leren . Dat verbiedt hen niet een andere taal te gebruiken . Vlaanderen aanvaardt wel dat een vreemde taal algemeen opgelegd wordt in bepaalde sectoren zoals b v in tenniscommentaar . Dat doen de fransen niet . Voor hen bestaat er maar een taal . Zij zijn zelfs niet in staat eigenamen van mensen in een vreemde taal te respecteren. Alles krijgt bij hen een accent op de laatste lettergreep. En luister maar eens naar Formule 1 commentaar of ge die bekende piloot kent die zij ” chou ma chère ” noemen en zoek maar even , u zult er zo veel vinden

Ongepast?

? | 14 januari 2013

Onze (ongetwijfeld doorbrave) Jan Blommaert is een schoolvoorbeeld van de navelstarende academicus die het contact met de dagdagelijkse werkelijkheid compleet verloren heeft. Het is altijd pijnlijk te moeten vaststellen dat (ongetwijfeld in se intelligente) mensen vanuit hun in zichzelf verstrikt geraakte denkwereld eventjes aan de wind gaan uitleggen vanuit welke hoek hij precies moet waaien. Daar komt nog bij dat ze uit hoofde van hun gezagspositie nog gestimuleerd worden in hun aberrante denkpatronen. Het ontgaat hen dan ook dat hun argumentatie een soms ronduit hilarische allure aanneemt. In het geval Blommaert is er (bijvoorbeeld) zijn stelling dat de Vlaamse goegemeente een meertalig kijkgedrag vertoont wat betreft de televisiepropramma’s. O ja, ingeweken Turken kijken allicht wel naar programma’s in het Turks en Arabieren hebben het misschien begrepen op Al Jazeehra, maar voor de rest… Anderzijds is onze vriend Blommaert blijkbaar ook nog onkundig van het feit dat (opnieuw bijvoorbeeld) de wet voorschrijft dat de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer in de voertaal van de werknemers moeten gesteld worden; als we hem in zijn vreemde redenering zouden volgen, staat er ons daar nogal een kakofonie te wachten… En is hij ooit al eens met zijn theorieën in Frankrijk de boer op geweest of in Engeland of in Duitsland of in – pakweg – Brazilië? Wake up, Jan Blommaert, and come back to reality, man.

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Dardenne | Leg eens uit, hoe kan men werk = welstand vinden zonder de taal te kennen? Het zijn niet allemaal artiesten die naar hier komen gewapend met een penseel, viool en piano. Doe nog een trekje aan je jointje, hoef je de werkelijkheid niet onder ogen te zien.

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Swakke | Hoe zit het dan voordien toen er nog geen gesubsidieerde lessen bestonden? In mijn tijd bestond dat NIET. Je kon Nederlands leren via zelfstudie en op straat. Straks ga ik nog denken dat ik de vrouw van 6 miljoen ben.

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Is het niet misdadig van die extreem-linksen om nieuwe of toekomstige Belgen de integratie via de taal te ontzeggen, zodat integreren, deelnemen en opgenomen worden in de gemeenschap waarin ze zijn terecht gekomen niet mogelijk wordt gemaakt? Nee die mensen moeten dom en arm blijven (afgekeken van RKK) zodat zij extreem-links blijven stemmen. Hoe voer je in godsnaam een gesprek met een dokter? En zou professor De Grauwe mogen doceren in het Nederlands in Engeland? Of moest hij de taal kennen? Oproep aan de “nieuwen”: laat u niet kisten, dom en arm houden door extreem-links die u alleen maar beschouwt als kiesvee. Meer niet.

Ongepast?

mia roggeman | 14 januari 2013

ZOals het elke linkse intellectueel betaamt is Jan Blommaert met opzet intellectueel oneerlijk : d e vraag stelt zich niet over het al dan niet meertalig zijn, de vraag stelt zich om ook de voertaal van de uitgekozen woonstreek te kennen/en/ of te leren om fatoenlijk te kunnen functioneren. Inderdaad, hoe iemand die intellectueel oneerlijk is kan deel uitmaken van onze academische wereld is nog zo’n rood raadsel.

Ongepast?

Barthold Van Acker | 14 januari 2013

@ swa peeter: Ik NIET! Ik wil nog iets van de wereld zien!

Ongepast?

Bruno Carpreau | 14 januari 2013

@Victor Hoppe: dus toch in Noord-Nederland, want ten noorden van Zuid-Nederland (het is maar waar je de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden trekt nietwaar?) 😉

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

@Victor Hoppe | 14 januari 2013 Of hoe een poging om de mensen te helpen integreren wordt uitgelegd als racisme… **** Hoe help je mensen te integreren met het afschaffen van de scholen waar ze de taal kunnen leren?

Ongepast?

Luc Lambreghts | 14 januari 2013

Het is toch normaal dat men in Vlaanderen in het Nederlands communiceert indien men aan het arbeidsproces wil deelnemen. Wij hebben een Poolse poetshulp, mijn vrouw verstaat ze amper, ik heb het ook moeilijk om haar te begrijpen en het gebeurt dan soms dat de poetshulp instructies verkeerd interpreteert. Het taalniveau is erbarmelijk maar we willen haar toch niet missen, ze is vriendelijk en doet haar best. Van het bureau waar ze vandaan komt wordt vereist dat wij met haar Nederlands zouden praten. Dit is normaal niet mogelijk. Deze poetshulp werkt nu tot onze grote tevredenheid sinds een paar maanden bij ons, we behelpen ons met gebaren en een beetje engels. Hiervoor hadden we een poetshulp uit Georgie, pracht van een hulp en plezier om mee te werken echter onstabiel qua aanwezigheid, twee maanden afwezig om vakantie in haar thuisland. Deze sprak absoluut geen Nederlands en zei ons dat je met de Engelse taal geen enkel probleem hebt in Antwerpen. Een betere scholing in de Nederlandse taal, of het Antwaarps, is absoluut nodig.

Ongepast?

Jaak Peeters | 14 januari 2013

Een kameraad van me is in Zweden gaan wonen, met zijn vrouw. Ze hebben beiden Zweeds geleerd en er is geen haan die ernaar kraait. Blommaert is uit op de totale desintegratie van onze samenleving, om vervolgens, naar het voorbeeld van de Parijse Communes in 1870, de marxistische staat te vestigen. Waarom krijgt die kerel zoveel aandacht?

Ongepast?

Hans Sterkendries | 14 januari 2013

Jan Blommaert is hoogleraar taal, cultuur en globalisering aan de universiteiten van Tilburg en Gent. Én hij is Lid van de Ronde Tafel van Socialisten én schrijver van ondermeer “Socialisme voor (her)beginners”. Waarom mogen wij niet weten in welke ideologische hoek deze man zich bevindt?

Ongepast?

franz vertessen | 14 januari 2013

Ik ben Vlaming en woon in Duitsland Ik heb de taal geleerd Ik heb werk gevonden ,maar de taal moest ik kennen. Ik was daardoor verzekerd en was de staat niet ten laste Dus wie in Vlaanderen woont moet Nederlands leeren,en een beroep hebben of tenminste bereid zijn te werken ,en de taal te kennen Dat zal wel overal zo zijn

Ongepast?

michel dardenne | 14 januari 2013

Wie kan piano spelen ? Of viool ? Wie kan goed omgaan met een penseel en verf ? Wie geen van die ‘instrumenten’ beheerst, daar vraag ik aan : “Hoe kun je in godsnaam communiceren ?” De grote comunicatoren zijn de artiesten, Bourgeois en De Wever zijn daar zeker niet bij !

Ongepast?

Noam Janssens | 14 januari 2013

@Alex Devries: “Er is geen enkel volk zo bereidwillig om toeristen in hun taal te woord te staan. Waar hebben we het dan aan verdiend om zo als onbeschaafd beschouwd te worden.” Ja dat wàs zo, met de nieuwe politieke wind die in Vlaanderen waait niet meer. En op dit forum al helemaal niet. Binnenkort is Wallonië nog tweetaliger dan wij als dit zo, blijft doorgaan. Spuwen op de Walen is overigens spuwen op de eigen voorvaderen want een derde van de Walen zijn gewoon oude Vlamingen. En Brussel is al lang polyglot ipv één of tweetalig. Dat past al lang niet meer in het communautaire plaatje.

Ongepast?

nand vandingenen | 14 januari 2013

Freddy Buggenhout, als 86 jarige stel ik vast dat ge uw Vlaamse geschiedenis niet kent. Studeren man!

Ongepast?

Alex Devries | 14 januari 2013

Waarom is mijn bijdrage verdwenen? Omdat ik verwees naar hen die gestreden en geleden hebben opdat Jan Blommaert dit in het Nederlands zou kunnen schrijven in plaats van in het Frans. Zonder hen zou er nooit hoger onderwijs in het Nederlands zijn gekomen. Om dan nu geringschattend neer te kijken op al wie vraagt om onze taal te leren als men hier woont, leeft, werkt. Natuurlijk verwachten we dat niet van toeristen. Er is geen enkel volk zo bereidwillig om toeristen in hun taal te woord te staan. Waar hebben we het dan aan verdiend om zo als onbeschaafd beschouwd te worden.

Ongepast?

Herbert goeminne | 14 januari 2013

Dat dit links genie in Knack een forum krijgt verwondert mij absoluut niet. Heel de pers in Vlaanderen, cfr. De Standaard, De Tijd, Knack e.a. is helemaal de linkse toer aan het opgaan, daarom geachte lezeressen en lezers gooi deze onzin buiten, het bespaart U honderden euro’s per jaar…

Ongepast?

Leo Laureys | 14 januari 2013

En ik die dacht dat profs verstandige mensen zijn. Kan het nog erger?

Ongepast?

Wilfried Bracke | 14 januari 2013

Anne-Marie Nieuweling slaat de nagel op de kop ! Wat in andere landen normaal is, mag in Vlaanderen niet. Wij hebben trouwens geen lessen te leren van een Nederlander want in Nederland MOET iedere immigrant Nederlands praten !

Ongepast?

Noam Janssens | 14 januari 2013

Men zegt : Waarom geld voor Vlaanderen niet wat in heel de wereld normaal is? (moet geldt zijn maar ok) In de meeste andere kleine landen staan publieke mededelingen vaak in meerdere talen ook in Frankrijk bv. Rijdt u maar eens naar Lille of bezoek daar eens de musea. In New York toch ook geen boerengat, hangt in de metro alles in twee en vaak in drie talen. In alle grote Chinese steden ook. Dat men in Wallonië geen Nederlands wil spreken is zo ongelofelijk achterhaald en gelogen. Zijn jullie nu al zo nationalist dat je zelfs geen voet meer zet in Wallonië ? Je wordt daar meestal wel in het Nederlands bediend en vele bordjes zijn er tweetalig. Daarentegen gaat het in Vlaanderen met de dag achteruit met de meertaligheid wat toch ooit onze troef en trots. Nu vinden ze in Vlaanderen al dat je meertalig bent als je je eigen dialect spreekt en verkavelings Vlaams. Voor buitenlanders die Nederlands geleerd hebben niet evident om vervolgens in de ‘Vlonders’ die taal te spreken. Alleen hier in Vlaanderen moeten we blijkbaar alles ééntalig gaan schrijven. Willen we nu echt het achterlijkste dorp van Europa worden ?

Ongepast?

Barthold Van Acker | 14 januari 2013

Ik zie de heer Blommaert nergens verklaren dat ze geen Nederlands zouden moeten leren. Hij heeft het over de wijze waarop we hier omgaan met deze problematiek. Hij zegt zaken waar best eens over nagedacht kan worden. Hij zegt nergens dat hij het beter weet. Waarom voelt men zich toch zo aangevallen?

Ongepast?

johan hulsbosch | 14 januari 2013

Zijn er dan helemaal géén kwalificaties meer vereist om hoogleraar te worden benoemd ?

Ongepast?

Victor Hoppe | 14 januari 2013

@nand: Tilburg ligt niet in Noord Nederland, wel vlak boven de Belgische grens bij Turnhout 🙂

Ongepast?

Ben Dreesen | 14 januari 2013

Het is lastig dit soort nonsens tot het einde te lezen. Je hoeft echt geen professor te zijn om te merken dat taal echt het bindmiddel is tussen mensen. De agenda van deze professor is ook taal. Je kan namelijk niet niet communiceren. Door dit soort nonsens te schrijven hang je een levensgroot hangbord op waarop staat: ik ben socialistisch.

Ongepast?

Victor Hoppe | 14 januari 2013

Of hoe een poging om de mensen te helpen integreren wordt uitgelegd als racisme… Probeer in ‘La Flandre Profonde’ maar eens werk te zoeken bij een lokale ondernemer als je zelfs de vraag niet kan stellen in het Nederlands. Moet die ondernemer, bv een zelfstandige loodgieter, dan Frans of Engels spreken? Die is daar niet voor opgeleid. En dan gaan ze stellen dat die ondernemers racisten zijn, want ze willen geen immigranten aanwerven. Zo werkt het natuurlijk niet. Welke taal iemand thuis spreekt, hoort tot de prive-levenssfeer en daar gaat niemand zich mee moeien, maar iemand die zich hier langere tijd wil komen vestigen, die moet Nederlands leren of hij kan niet deelnemen aan onze maatschappij. En het ultieme doel is toch dat die mensen zich integreren, gaan werken en gelukkig worden? Werk is de kortste weg naar geluk. En de taal spreken is een minimale vereiste om aan werk te geraken. Niet alleen bij ons, maar overal. Of ga in Frankrijk en Wallo-Brux maar eens werk zoeken als je geen Frans spreekt (of in Duitsland Duits enz.).

Ongepast?

Julien De Waele | 14 januari 2013

Nestbevuiler is geen Vlaams maar Nederlands.

Ongepast?

Chris Verberne | 14 januari 2013

Mijn vriendin is van Botswana en woont daar ook, haar hele leven lang al. De voorwaarden voor een permanent verblijf voor mij zijn duidelijk. Ofwel werken in een sector waar men mensen voor zoekt en die niet door de eigen bevolking kan uitgevoerd worden, ofwel trouwen met mijn vriendin waarna het huwelijk onderzocht wordt of het geen schijnhuwelijk is. Tevens sta ik er financieel alleen voor. Geen financiële steun van de overheid, geen medische hulp zonder eigen verzekering, geen privileges omdat ik een blanke minderheid ben in Botswana. Tevens wordt van mij verwacht dat ik zowel in Engels als Setswana communiceer alsook respect voor de locale cultuur. Discriminatie op gebied van huidskleur, ras, geloof of politieke overtuiging is verboden. Een moord wordt bestraft met ophanging van de dader. Ik ben met al deze voorwaarden volledig akkoord gegaan. Ik denk dat dit genoeg zegt.

Ongepast?

nand vandingenen | 14 januari 2013

Wie heeft er voor gezorgd dat die prof(?) hier in Vlaandren en dan nog wel in Gent Vlaanderen kan en mag belachelijk maken? Wil die persoon of personen er voor zorgen dat hij VANDAAG nog naar Noord -Nederland terug gestuurd wordt. En dat wij hem hier nooit meer te horen of te zien krijgen en ook zijn schrijfsels moeten op de index.

Ongepast?

ANNE-MARIE NIEUWELING | 14 januari 2013

Mr. Blommaert, zet om te beginnen uw roos-rode bril af en de wereld zal er uitzien zoals hij is. M.b.t. het ‘Vlaams’ voor Vlaanderen. Ten 1e is het geen Vlaams, maar Nederlands, hetzelfde miniem taaltje dat in uw land wordt gesproken en waar buitenlanders, van welke origine ook, geen probleem overmaken om het te leren. Indien u Vlaanderen en DE Vlaming onrechtvaardig noemt, kijk dan even (zonder die bril) naar de sociale voorzieningen in Vlaanderen en vergelijk ze met Nederland. We zouden van mekaar nog iets kunnen leren, meen ik. Het enige wat DE Vlaming vraagt is een klein beetje respect, een klein beetje goeie wil. En dat is juist wat in gans de wereld als normaal wordt beschouwd. Nog een kleine bedenking: als ik roep Egypte aan de Egyptenaars, ben ik democraat, Tunisie aan de Tunesiers, ben ik democraat, maar als ik vraag Vlaanderen aan de Vlaming ben ik een rechts-extreemist die, dixit mijn eigen vorst en de door mij niet verkozen Eerste minister, terug wil naar de jaren dertig. En Mr. Blommaert, zet nu uw brilletje maar terug op. Als u het begrepen heeft hoeft geen verdere uitleg, in het andere geval is verdere uitleg zinloos.

Ongepast?

Erwin Heiser | 14 januari 2013

Toch vreemd dat we ons in Vlaanderen complexen aanpraten over wat in andere landen doodgewoon is: ga eens wonen (ik bedoel vestigen) in Frankrijk, Duitsland, Engeland , Italië, Spanje etc… en zie eens hoe ver je komt zonder de taal van het land te kennen?

Ongepast?

Freddy Buggenhout | 14 januari 2013

Proficiat Mr. Blommaert voor uw juiste analyse. Al diegene die hier “in Vlaanderen vlaams” roepen zijn waarschijnlijk te dom om een andere taal te kennen of te willen kennen. Meertaligheid en het aanvaarden van anderstaligen is een must in onze samenleving. Jongeren hebben tegenwoordig een heel andere woordenschat dan ouderen. Ondanks alles begrijp ik als zestiger toch nog hun sms-taaltje, of hun eigen woordenschat (vet, cool, nijg,…) en vind dat zelfs kleingoed ! Taal evolueert en moet ook evolueren om de evoluerende maatschappij bij te benen. Als er daarvoor woorden uit andere talen gebruikt worden is het alleen maar een voordeel als men die andere talen ook wil begrijpen. In Vlaanderen vlaams is zooooo voorbijgestreefd, maar ja als de uil niet horen wil.

Ongepast?

swa peeters | 14 januari 2013

Wie wil er de petitie tekenen aan Telenet en Belgacom om alleen nog maar Vlaamse programma’s op de kabel te zetten? WWW.BDW-is-er-niet-voor-iedereen.be

Ongepast?

hugo De Baetselier hugo | 14 januari 2013

Dat die man eens naar Wallonie gaat ze zullen hem daar goed begrijpen als hij GEEN FRANS spreekt. Het moet weer van deze kant van de taalgrens komen !!!!! Weet die man niet dat de Vlaamse kolenmijn arbeiders en de Vlaamse boeren die naar ginder gingen werken altijd “””POUR LES FLAMANDS LA MEME CHOSE “””” kregen !!!!! Het is van de andere kant van de taalgrens nog geen zier veranderd. Ik kan het weten want ik ben geboren en getogen tegen die grens. Ik heb de arrogantie van de waa

Ongepast?

Lisette van Dijk | 14 januari 2013

Geouwehoer, ga eens naar het buitenland en vraag daar of ze je in het Nederlands willen helpen of je tolk betalen. Je gaat niet lang doordoen voor ze je negeren. Kom je hier dan dien je Nederlands in voldoende mate te spreken. Net als je in Italië Italiaans zal moeten leren. Waarom geld voor Vlaanderen niet wat in heel de wereld normaal is?

Ongepast?

Gilberte Janssens | 14 januari 2013

Voor een hoogleraar haalt die man nogal wat valse argumenten aan. Bijvoorbeeld over het schrijven van eden notariële akte en de kosten voor de taalkennis van dfe notaris. Het beroep van notarisbestaat enkel in de landen waar Napoleon dit vrij beroep heeft ingevoerd. In de rest van de wereld wordne er nochtans ook eigendommen gekocht en verkocht en daar heeft men blijkbaar geen notariële akte voor nodig. Trouwens de rare taal van de notariële akte sluit toch aan bij het onbegrijpelijk jargon van de ganse rechtspraak in ons land. Dat heeft toch allemaal niets te maken met het onderwerp van de kennis van een beter Nederlands voor mensen die zich willen integreren in onze maatschappij. Een ander voorbeeld is de taaltoets Engels voor academici. Dit is toch logisch dat academici die in het Engels willen doceren aan onze universiteiten het steenkoolengels van de Europese president overschrijden ! Dit zijn twee argumenten van dce geleerdeprofessor die er door hem bijgesleurd worden om een voldend lang aqrtikel te kunnen schriujven. Ik bergijp niet dat Knack (en a

Ongepast?

Freddy Schoonjans | 14 januari 2013

Bent U een franskijon Mr Blommaert, of een taal onkundige zoals vele walen.

Ongepast?

Daniel Aelbrecht | 14 januari 2013

Christiane, Luc, Nand, Yves, Alex en waarschijnlijk heel veel anderen, ik deel jullie mening. 100 %. Je moet maar gewoon over de taalgrens gaan in ons eigen landje en je wordt daar aangekeken als een wereldwonder en bejubeld omdat je vlot hun taal kan spreken. Als ik morgen hulp ga zoeken in bv. China, Chili of Nepal zal niemand mij helpen in mijn taal …… Mijn ex-vrouw kwam eentalig uit Rusland. Eerst spraken we Engels tot ze het vlot beheerste. Dan ging ze naar de “Dienst voor levende talen” van de universiteit in Gent. Als ik me goed herinner, zes niveau’s van ieder één maand, dagcursus. Zij is nu vlot in het Nederlands , zowel gesproken als geschreven …. Het moet voor mij niet perfect, perfect zijn ….. maar een beetje goodwill bij integratie mag men toch verwachten ?

Ongepast?

Ytongsmurf Wereldrecordhouder | 14 januari 2013

Laat het mij zo verwoorden, ik ben al in vele landen geweest als sportman en op vakantie ik ben overal ontvangen een steeds heel goed verder geholpen ondanks ik de landelijke taal aldaar niet spraak, gewone mensen onde mekaar weten zich te helpen om hun reilen en zeilen aan elkaar verstaan baar te maken dit is de werkelijkheid en niet anders. Hier in België MOET men taallessen volgen of er volgt een boete van 5000 euro dat zijn de regels die de Vlaming krijgt opgelegd als hij huwd met een buitenlandse vrouw, maar in Wallonië en Brussel gewest west is men helemaal niks verplicht, maar ook helemaal niks, dus wij Vlamingen worden alweer gediscrimineerd op alle gebied, welke hufter heeft hier dan weer zijn centen aan verdiend om ons als klotevolk te beschouwen

Ongepast?

Ari Gozin | 14 januari 2013

@ Yves De Baets : een brood kopen bij de bakker (ik koop mijn brood in het warenhuis om de hoek zonder [taal] problemen) kan misschien als lapidair argument aanslaan, maar ik denk dat je zonder problemen een fonkelnieuwe Mercedes op het autosalon kan kopen in het Serbo-Kroatisch (als je over de juiste credit-card beschikt). En als ik moet kiezen tussen een wortelvaste Vlaamse kluns in de garage en een Vlaams-stotterende anderstalige bedreven mecanicien, dan is mijn keuze snel gemaakt. Integratie heeft met een heleboel andere competenties te maken dan alleen maar talenkennis op een politiek-administratief aanvaardbaar niveau.

Ongepast?

Freddy Schoonjans | 14 januari 2013

Onnozelaar: weinig vlamingen zijn in staat een notariële akte te schrijven, voor meneer Blommaert zou iedereen de kennis moeten hebben om een notariële akte te kunnen schrijven. Wel meneer Blommaert, dan moet je op zijn minst al heel goed nederlands kennen om te begrijpen wat je leest. En last but not least: Nederlands is geen fictie, het is een realiteit. Geen taal, geen communicatie. dat iedereen zich beweegt in contreien waar hij/zij begrijpt waarover gepraat wordt.

Ongepast?

Yasea Parker | 14 januari 2013

Als hij gelijk had zouden een kwart van de artikels in knack in het Engels moeten zijn aangezien ze zo een breder en meer multicultueer publiek kunnen bereiken. Maar ik heb zo het vermoeden dat ze zelf geen journalisten aannemen als die hun job-intervieuw niet in het Nederlands kunnen doen.

Ongepast?

dirk vaeremans | 14 januari 2013

Het is eerder andersom. Ze gebruiken het niet kunnen van onze NL taal om niet te hoeven werken. Ga ergens solliciteren, en je spreekt zelf de taal niet, vergeet het dan maar. Dus blijf je maar op ocmw staan. Als je die mensen van het ocmw kunt houden, dan blijft er geld over voor de echte arme of behoevende. Dus als je interessant wil doen, profke. Denk eens dieper na.

Ongepast?

marcel de vos | 14 januari 2013

Wanneer gaat KNACK eens ophouden te pas en te onpas onfrisse proffen op te voeren, van allerlei slag, zolang ze maar van linkse signatuur zijn welteverstaan, om in het eigen Vlaamse nest te sch…. KNACK wees eens verstandig en tracht uw blaadje objectief te houden, misschien houden jullie dan ook jullie lezers.

Ongepast?

Skoldt Zame | 14 januari 2013

Blommaert vergist zich en haalt oorzaak en gevolg door elkaar. Het argument inzake globalisering is nu net de grote reden waarom de taal ( en de afbakening ervan) zo belangrijk zijn.

Ongepast?

Leon van Besauw | 14 januari 2013

Hoogleraar Jan’s uiteenzetting is rood gekleurd. Dat meertaligheid beter is dan eentaligheid staat buiten kijf. Maar in die meertaligheid is in Vlaanderen een verstaanbaar Nederlands een conditio sine qua non, een plicht. En hoogleraar Jan een vraag : Wat heb ik aan meertaligheid als dit Koptisch, Armeens, Oud Grieks of Swahili is? Voor de rest verwijs ik naar Willy Van Pelt. Wat Duitsers, Denen, en andere landen als de logica zelf aanvoelen en toepassen moet voor het Nederlands in Vlaanderen weer een links discriminatoir tintje krijgen. Daarenboven is het fout en een contradictio in terminis te stellen dat men ongewenste doelgroepen het deelnemen aan de maatschappij moeilijker maakt. Primo, moet ongewenst zijn taalonkundig zijn (heel wat anders) en “men” is de taalonkundige groep zelf de oorzaak waardoor ze per definitie niet kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vlaandere Vlaams; een onrechtvardige samenleving. In Duitsland Duits, in Frankrijk Frans,….. Allemaal onrectvaardig! Gelukkig verbiedt de democratie niet het uit je nek lullen. Dat Knack er plaats voor biedt sterkt me in mijn gelijk geen abonnement te vernieuwen.

Ongepast?

Roger Poot | 14 januari 2013

Blommaert : ga eens uw licht opsteken in het buitenland i.p.v van de Vlamingen een schuldgevoel te schrijven.

Ongepast?

hugo tassignon | 14 januari 2013

Onvoorstelbaar die ivoren toren van waaruit de les gelezen wordt over een, naar zijn mening, onrechtvaardige samenleving.

Ongepast?

Ignace Dumon | 14 januari 2013

Die hier komt moet onze taal leren.Punt.Overal vluchten ze voor wat in hun land gebeurd en eenmaal hier willen ze het hebben zoals het daar is.Dat ze dan gewoon ginder blijven en zo ook geen werk afnemen van de autochtonen.

Ongepast?

Jules Boyen | 14 januari 2013

Weet u mijnheer Blommaert wat onrechtvaardig is in deze samenleving? Dat er georganiseerde staatsdiefstal wordt gepleegd om in Laken een rijke familie nog rijker te maken. Dat deze familie niet eens belastingen betaalt is een tweede vorm van diefstal! En de grootste slachtoffers van die staatsdiefstal zij de allerzwaksten in onze samenleving, zij die ziek of mindervaliede zijn en op wachtlijsten staan te wachten om gepaste hulp te krijgen. Voor die mensen wordt elke euro is twee gebeten, terwijl in Laken doodleuk een indexverhoging wordt toegepast van 300000 euro. Laat daar uw taalkundig lichtje maar eens over schijnen! Uw nonsens over de taal niet kunnen (of willen) spreken van de samenleeving waaraan je volwaardig wil participeren doet niets ter zake.

Ongepast?

Barthold Van Acker | 14 januari 2013

De nagel op de kop. Dat is het!

Ongepast?

Marc Cels | 14 januari 2013

De tegenstelling die door J.Blommaert gemaakt wordt (meertaligheid vs. eentaligheid) is een simplisme (in dit geval vanwege een academicus, die bekwaamheid behoedt niet). Het is een simplisme met traditie. Ook de relativering van vormen van Nederlands is een simplisme. Wat overblijft is dan heel gemakkelijk een Blommaertnorm. De waarde ervan staat buiten kijf. Probleem is het verarmende uitzeggen ervan.

Ongepast?

Jos Vandeneynde | 14 januari 2013

Al een geluk dat het meneer zelf is die beweerd dat hij “taalkundige”is… Verder zou ik aan meneer willen vragen ofdat hij zijn weg eens in het nederlands wil gaan vragen in Ankara of maar gewoon aan een Spanjaard in Madrid of een Fransman in Parijs…Natuurlijk vergeet meneer voor de gemakkelijkheid dat wij Vlamingen integratie eisen om toch maar te trachten met deze mensen te communiceren wat betreft geloof.Immers over de tegenstelling Christelijk/Islam valt er medunkt nog een aardig woordje met die mensen uit te wisselen voordat wij ze kunnen vertrouwen(aanvaarden)denk ik toch.En sorry,ik behoef hiervoor gèèn marokkaans of turks te leren…Verder vind ik meneer niet al te duidelijk wanneer hij begint te zwetsen over A1 en A2 niveaus.Mij stoort het niet te horen dat men allochtoon is,mij stoort een allochtoon in geen enkel opzicht,mij stoort het wel wanneer ik iets in mijn taal wil zeggen dat men dan van krommenaas gaat gebaren…Dus voor mijn part zijn taalkundigen kleine mannetjes die ènkel hun eigenste wereldje zien…

Ongepast?

Yves De Baets | 14 januari 2013

Ik val van mijn stoel met dat gelul te lezen ! Ooit al eens geprobeerd bij de bakker een brood te kopen in het Hindi of het Swahili, hi hi hi !

Ongepast?

Luc Mertens | 14 januari 2013

Denkt u nu werkelijk beste Jan, dat u als immigrant in een “ander” land (om het even waar) uw eigen taal als voertaal zal kunnen eisen…?! Als u/wij ons in om het even welk land waar wij willen leven, moeten aanpassen aan taal, wetten en gebruiken…waarom zou dat dan in Vlaanderen ànders moeten zijn beste wereldvreemde man? Het is zoals mevrouw Vandedriessche het stelt…enkel in dit dwaze land kan zulke idiotie de krant halen.

Ongepast?

christiane vandendriessche | 14 januari 2013

Universiteit Tilburg, is dat niet die universiteit waar een hoogleraar op non-actief is gesteld om vervalst onderzoek? Mooie collectie hoogleraars hebben ze daar.

Ongepast?

Stephan Timmers | 14 januari 2013

Ik stel me toch ernstige vragen omtrent dit artikel! De vreemdelingen sluiten zichzelf uit door onze taal niet te leren, hoe moet je in hemelsnaam iemand opleiden, begeleiden en opdrachten laten uitvoeren als hij onze taal niet machtig is? Ojaaa, wij moeten ons maar aanpassen. Ten tweede, uw geleuter over het ‘middeleeuwse’ blablabla in een notariele akte heeft enkel tot doel, bescherming van het beroep. In vele andere landen kent men dit niet voor de verkoop van onroerend goed, enz… zoals wij kennen. Beetje een vorm van werk hebben en werk houden, trouwens wie leest die akte nog als ze ondertekend is? Juist ja, de kast in voor jaren en jaren. Dus onzin. Over ‘sociale’ omgang met de gastheer, om het zo te noemen, in winkels, werkplaatsen, verenigingen enz… hoor ik u met geen woord reppen, toch bestaat een heel groot deel van ons leven daaraan deel te nemen. Achja, wij moeten ons maar aanpassen, nietwaar. Jongetje, als je immigreert naar de USA en wil na 5 jaar US-citizenship zal men niet de vragen stellen in uw taal mijn beste, maar in ‘hun’ taal. Hier kan dat blijkbaar niet! Wat jullie wel vergeten, aanhangers van dit gedachtengoed, jullie hebben deze problemen veroorzaakt, jullie hebben ze met open armen ontvangen, hier is hulp, hier krijg je geld voor niets te doen, hier moet je zijn, Belgie luilekkerland voor de immigrant, wat tegenwoordig in onze dagelijkse context gelezen word als zijnde, uitzuigers van ons sociale systeem, geen meerwaarde creeren voor de samenleving, niets, nul, noppes. En daar zou men respect voor moeten tonen, sorry, mij niet gezien en klaag me nu maar aan bij ‘de witte van gelijke rechten voor niet belgen’, daar kunnen jullie ook wat van. Sla maar een mea maxima culpa, vooral een maxima, want de meeste vlamingen verfoeien jullie gedachtengoed van ‘samenleving’.

Ongepast?

Helena Van Dessel | 14 januari 2013

Wanneer ik naar bv Hongarije immigreer moet ik er vanuit gaan dat het Hongaarse volk er alles aan zal doen om mijn Nederlands te begrijpen? Alle documenten zullen voor mij vertaald worden neem ik aan? In ziekenhuizen en dokters praktijken staan de tolken klaar neem ik aan? Werk gaan ze mij zeker geven ook al versta ik niets van bv een verwittiging bij gevaar?

Ongepast?

jos van lombeek | 14 januari 2013

dat op dit, met argumenten onderbouwde artikel door de rechts-vlaamse kerk met een kannonade aan scheldenwoorden zou gereageerd worden, was te voorspellen. En toch heeft de man gelijk. Een taal is een middel en, net zoals ik mij de vraag stel “welke schoenen trek ik aan”, zo vraag ik mij af welke taal ik gebruik. Het antwoord is in beide gevallen ” de meest efficënte” . Indien ik voor de keuze staat Nederlands te spreken in een omgeving waar Frans of Engels efficënter en meer aangewezen, dan is de keuze snel gemaakt. Ik ben niet mijn taal en niet mijn volk.

Ongepast?

Jacques Vossen | 14 januari 2013

Mijnheer de taalkundige… zou u er dan misschien de reclamebureaus en de autofabrikanten er even attent op willen maken dat zij ons oh zo mooie Nederlands of Vlaams, zo u wil, verkrachten. Nooit gezien SALONCONDITIES. Wij verkopen onze waren AAN ongelofelijke prijzen… IK heb een uitstekende conditie en kijk uit naar de SALONVOORWAARDEN en de auto’s die TEGEN een ongelofelijke prijs verkochten zullen worden…

Ongepast?

Maes No? | 14 januari 2013

Wat de professor zegt, is allemaal juist maar naast de kwestie en politiek gekleurd. Probeer eens in Frankrijk te leven zonder een woord Frans te spreken. Of het met haar op is of niet.

Ongepast?

Ward Schelfhout | 14 januari 2013

Met allerlei sofismen probeert deze prof zijn ware bedoeling te verbergen: verg van de import-kiezers van links toch niet dat ze op enigerlei wijze een bijdrage tot de maatschappij zouden leveren in de vorm van arbeid. Elke aanzet om hun inzetbaarheid daartoe te verbeteren, zoals de elementaire capaciteit om met bijvoorbeeld een zorgbehoevende (jobs in de zorgsector) of met een veiligheidsverantwoordelijke (bouwsector) te kunnen communiceren vindt Blommaert een complot tot een onrechtvaadige samenleving.

Ongepast?

christiane vandendriessche | 14 januari 2013

Kunt u zich één ander land voorstellen waar zo een onzin uitgekraamd wordt? En ook nog een forum krijgt in de pers? Je zal maar student zij bij zo een prof.

Ongepast?

Benno Barnard | 14 januari 2013

Vermakelijk, zo’n taalkundige die zelf geen Nederlands kent. -“…en dit proces holt aan grote snelheid vooruit.” Bedoeld is: “…met grote snelheid.” -“Het merkwaardige aan deze superdiversiteit is dat ze in de regel bijzonder weinig acute communicatieproblemen stelt.” Bedoeld is: “…communicatieproblemen oplevert.”

Ongepast?

Marc Wouters | 14 januari 2013

Wat een enggeestige kijk op de wereld en Vlaanderen ! Alle voeling met de realiteit is weg.

Ongepast?

Ferdinand Kerbusch | 14 januari 2013

U hebt gelijk Mr Will Van Pelt ….. Kort en bondig uitgelegd en verstaanbaar voor iedere VLAMING.

Ongepast?

jean pierre bovele | 14 januari 2013

Wiens brood men eet wiens taal men spreekt ? Dit gaat zowel op voor de vreemdelingen als voor ons wereldvreemd ‘professertje’ Sorry he wereldverbeteraar maar bv in Amerika spreekt elke een beetje deftige migrant Engels ! Sorry hé men zal de Vlaamse Leeuw niet kleinkrijgen ondanks alle verenigde linkse krachten ! Dus lul aub verder tegen uw zeker en vast onderdanige studentjes !

Ongepast?

Jeanine De Vreese | 14 januari 2013

Godsjumenas! Ze hebben dat pvda+ fossiel weer uit de catacomben gehaald. Bouw daarmee een harmonieuze samenleving op. Godsjumenas nog aan toe.

Ongepast?

yvo gijsbers | 14 januari 2013

Ga eens kijken in Anderlecht ? Misschien gaat er dan een lichtje branden.

Ongepast?

Rudi Dierick | 14 januari 2013

Daar krijg je koude rillingen op je rug van, van zo’n harde, dogmatische en arrogante miskenning van de realiteit. Luister even naar de gewone medewerkers van onze sociale diensten( OCMW’s en andere), van de VDAB en bij vakbonden over wat zij zeggen van anderstaligen, en de rode draad is duidelijk: er ontstond een relatief grote anderstalige groep die hier of in een soort ‘talig getto’ probeert zijn draai te vinden, of die in gebrekkig Nederlands voort stommelt. Voor beide groepen moeten al deze medewerkers aanzienlijke inspanningen leveren om die talige handicap te overbruggen. Maar zelfs dat helpt maar deels, want een professionele bijscholing kan men onmogelijk in 100-en talen organiseren. dat moet wel in het nederlands, of de kosten exploderen nog verder. En al even waanzinnig is d eherhaalde bewering dat het beleid een ééntalig NederlandsVlaanderen vorostaat. Dat is gewoon beledigende onzin! het beleid wil echter géén talige getto’s;, noch jarenlange aanhoudende sociale isolatie door te weinig Nederlands. Als ik de bevoegde minister was zou ik een klacht indienen wegens laster (leugenachtige en totaal ongegronde, laat staan gestaafde beschuldigingen) Deze opiniebijdrage toont duidelijk de extreem dogmatische visie van bepaalde hardliners. Ze levert geen enkele positieve bijdrage tot de ontplooiing van de anderstaligen, noch maatschappelijk, och persoonlijk noch professionele .

Ongepast?

Philip Van Acker | 14 januari 2013

Weeral iets dat we in de eerste plaats moeten nuanceren door te bekijken wij Jan Blommaert eigenlijk is buiten zijn ronkende titels: Lid van de Ronde Tafel van Socialisten en o.a., auteur van Socialisme voor (her)beginners. Ik heb hoegenaamd geen enkel probleem met gelijk welke maatschappelijke kritiek, maar dan moet men ook duidelijk aangeven uit welke hoek die komt. Deze column enkel duiden als komende uit academische kring zonder het belichten van de wel zeer aanwezige politieke motieven (lees bijdrages op de wereldmorgen.be) is op zijn minst gezegd intellectueel niet eerlijk.

Ongepast?

Will Van Pelt | 14 januari 2013

Vreemdelingen die in Duitsland belanden, leren zo snel mogelijk Duits. Zelfde in Frankrijk, Engeland en Nederland….No problem. ____________Enkel in Vlaanderen wordt dat gedraaid en gekeerd als een soort van racisme als hetzelfde wordt gevraagd.___Het zijn de vreemdelingen die dus deze onrechtvaardige samenleving creeren en niet andersom, Jan.

Ongepast?

marc Vrooman | 14 januari 2013

Een opstelletje dat ze met graagte in Le Soir zullen opnemen, tenzij Blommaert overal ‘Nederlands door ‘Frans vervangt.

Ongepast?

Marcel Van Lysebetten | 14 januari 2013

Tot u sprak dewereldmorgen coryfee jantje blommaert.

Ongepast?

Advertisements

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s